Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

TRƯỚC NHỮNG THĂNG TRẦM

Thích Nhật Từ


Thăng trầm được mất . . . vẫn vui cười,
Thế sự bại thành há mấy mươi!
Năm tháng định thiền, thông mấy kiếp,
Sớm hôm tỉnh thức, rõ bao đời.
Công danh, phú quí: vờn sương cỏ,
Vinh nhục, thị phi: thoảng ráng trời.
Bỉ thử, ngã nhân . . . rơi rụng hết,
Tình thương trang trải, thắm lòng người.

 


Cập nhật: 1-2-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang