Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Kệ mở kinh

Thích Nhật Từ dịch


Âm Hán Việt
Vô thượng, thậm thâm, vi diệu pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa

 

Dịch Việt
Pháp Phật cao siêu, vi diệu thay
Trăm ngàn muôn kiếp khó cơ may
Thực hành con quyết khi nghe gặp
Nguyện hiểu nghĩa mầu của Như Lai

 

Dịch Anh
Profound, incomparable and wonderful, the Dharma
is rarely encountered, even in hundreds of thousands of millions of kalpas;
We now can see it, listen to it and practise it,
May we understand true meaning of the Tathagata

 


Cập nhật: 1-12-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang