Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Không đề

Trí Không


Thời gian vùn vụt qua mau
Thân người ngắn ngủi khác nào sương xuân
Ở trong bể khổ trầm luân
Nhớ lời Phật dạy chuyên cần tiến tu.

 


Cập nhật: 1-12-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang