Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Vang vọng tiếng lừa

Thích Thiện Hữu


Khói trầm hương nở trăm hoa
Dịu êm pháp giới, đậm đà pháp thân
Dấu chân ai bước toàn chân
Lên trên cõi biếc, xanh ngần dáng xưa
Từ không gian vọng tiếng lừa
Ngút ngang đồi núi, tả tơi nắng vàng
Nghe như thánh nhạc rền vang
Dung thông sóng gió, nhịp nhàng sóng âm.

 


Cập nhật: 1-11-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang