Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Lặng thinh

Thích Thiện Hữu


Hoa thơm từ cõi vô biên
An nhiên nhẹ bước vào miền khổ đau
Hiện thành ngàn đóa trăng sao
Soi cùng pháp giới, dạt dào tánh thiêng
Trên gương Bụt nụ cười hiền
Vang ngân vô tướng tịnh thiền ngát hoa
Bi-trí-dũng, Sáu Ba-la
Tuyệt vời tâm thể, đậm đà tâm linh
Vô thường từ cõi vô minh
Chân như tự tánh, lặng thinh hiển bày.

 


Cập nhật: 27-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang