Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Lời kẻ đăng trình

Thích Thông Thiền


Xa xa chào thầy bạn
Thăm thẳm lên đường dài
Sớm xuân trời lành lạnh
Lất phất hạt mưa mai
 
Quân trường vang tiếng gọi
Luyện rèn nên chí trai
Chí đặt nơi cao viễn
Nào phải chốn vân đài
Đường mây không cất bước
Chỉ hướng nẻo Hoàng Mai
 
Bước quân hành tạm nghỉ
Đọc pháp ngữ đôi bài
Nhớ Đức Thanh người cũ
Chí hướng thượng nào phai
 
Một mai xin về lại
Chơn Không vốn quê nhà
Làm mây Từ bủa khắp
Rợp mát chốn gần xa.

 


Cập nhật: 25-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang