Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Cõi Thiền

Thích Nữ Chân Nguyên

Trăng tà rẽ trúc ánh bên hiên
Gió mây đưa lối dạo cảnh tiên
Tỉnh say - say tỉnh trong hư thực
Một chiếc lá rơi động cõi thiền
 
(Jai pur,trăng rằm tháng 7-2000)

 


Cập nhật: 1-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang