Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Nối bước chân Phật
Thích Quảng Lực
Ân sư cao lớn khó lường
Dạy cho đệ tử chơn thường pháp môn,
Dưỡng dục đệ tử lớn khôn
Giữ gìn đức hạnh biết tôn trọng người,
Phát huy trí huệ tự thân
Diệt trừ bản ngã, tham sân si chừa
Trưởng dưỡng đức tính từ bi
Hoằng truyền giáo pháp lợi sinh khôn cùng
Hỷ xã tất cả pháp môn
Đi vào thật tướng tối tôn sâu mầu.
Đức độ giải thoát rộng sâu
Lưu truyền mãi mãi người sau phụng hành
Đừng vào nẻo lợi, đường danh
Đạo mầu khó đặng, bạn lành tránh xa
Y theo ý chỉ THÍCH CA
Nương vào THẦY TỔ đạo cao chóng thành
Cùng nhau tinh tấn tu hành
Độ sanh giải thoát mong đền ân sư.

Chân thành cảm ơn thầy Đồng Bổn đã gởi tặng bài thơ này. ĐPNN, 27-6-2000

 


Cập nhật: 1-7-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang