Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Đạo và Đời
Thích Hồng Minh
 
Đời sanh lão Bệnh Tử lầm than !!!
Đạo ánh quang vinh chiếu khắp đàng.
Đời rắc âu sầu trên hoạn lộ,
Đạo gieo an lạc giữa nhân gian.
 
Đời say thế tục còn ân oán,
Đạo tỉnh trần duyên hết trái oan.
Đời vướng mê lầm thêm khổ lụy
Đạo luôn giải thoát dứt tai nàn.
 
Chúc cho Phật Giáo nước Việt ta,
Chúc cả môn đồ đạo Thích Ca.
Chúc nghĩa Lục Hòa thêm sâu nét,
Chúc tình Đoàn Kết sáng đậm ra.
 
Chúc người Phật tử siêng tu học,
Chúc chúng Tăng Ni kính Lục Hòa.
Chúc cả chúng sanh tâm bác ái,
Chúc cầu nhân loại con một nhà.
 
Mừng nay thế giới tựa một nhà
Mừng khắp năm châu chẳng mấy xa
Mừng lửa chiến tranh đà tắt ngọn
Mừng bom nguyên tử hết tung ra
 
Mừng cho bốn biển tôn quyền sống
Mừng cả năm châu trọng hiếu hòa
Mừng được vạn lòng luôn hoan hỹ
Mừng sao thế giới mãi âu ca.

Chân thành cảm ơn thầy Đồng Bổn đã gởi tặng bài thơ này. ĐPNN, 27-6-2000

 


Cập nhật: 1-7-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang