Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
BA NGÔI BÁU VÀ NĂM ĐIỀU ĐẠO ĐỨC
(Trích Tập thơ Hành Trang Vào Đời, xuất bản tại Ấn Độ năm 2000)
Thích Nhật Từ

Phật là đấng giác ngộ mình,
Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời.
Từ bi, trí tuệ rạng ngời,
Là thầy ba cõi trời người xưa nay.

Pháp là phương thuốc diệu thay,
Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh,
Như vầng trăng sáng lung linh,
Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.

Tăng là những bậc chân tu,
Biết đời huyễn mộng, giả từ ra đi,
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,
Độ đời thoát khỏi tham ... si khổ sầu.

Con nay giác ngộ quay đầu,
Quy y Tăng, Phật, Pháp Mầu Như Lai,
Cho con hạnh phúc hôm nay,
Cho đời cực lạc tại ngay dương trần.

-oOo-

Con nguyền từ bỏ sát sanh,
Trọng tôn sự sống, rãi ban tâm lành.
Thương yêu người, vật, môi sinh,
Cho đời hạnh phúc như mình lạc an.

Con nguyền từ bỏ trộm gian,
Mánh mung, cướp của, tham lam xin chừa.
Sống chân thật, chẳng lọc lừa,
Cho tròn nhân nghĩa, cho vừa nhân sinh.

Con nguyền từ bỏ ngoại tình,
Một chồng một vợ, trung trinh tấm lòng.
Thương yêu, tôn trọng, cảm thông,
Ngọt bùi chia xẻ, thủy chung trọn đời.

Con nguyền từ bỏ nói sai,
Bớt thêm, chửi tục, móc moi hai đầu.
Nói như chánh pháp cao sâu,
Im như bậc thánh nhiệm mầu thấy nghe.

Con nguyện từ bỏ rượu chè,
Say sưa, nghiện ngập, thần mê, trí mờ,
Để không bệnh hoạn, thẩn thờ,
Để cho tâm trí lặng tờ sáng trong.

Từ nay, con nguyện với lòng:
Giữ gìn năm giới quyết không phạm vào,
Để cho con sống thanh cao,
Để đời an lạc, dạt dào tình thương.

-oOo-

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang