Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
VÀO ĐỜI ĐỘ SANH
(Trích Tập thơ Hành Trang Vào Đời, xuất bản tại Ấn Độ năm 2000)
Thích Nhật Từ

RA ĐỜI
Gót sen từng bước vào đời,
Cho tan tục lụy, cho vơi khổ sầu.
Thông trời đất, tỏ đạo mầu,
Tam thiên rúng động thâm sâu: Phật-đà.

 

VÀO ĐỜI
Gương pháp báu, hạnh dồi trau,
Sáng thiền, chiều định làu làu tâm kinh.
Vào đời ta độ nhân sinh,
Thoát niềm tục lụy, tâm linh hiển bày.

 

HẠNH BỒ-TÁT
Quý mến thay những con người,
Dang đôi tay rộng cho đời lên cao,
Dấn thân vào chốn khổ đau,
Giúp người thoát cảnh trần lao muộn phiền.

 

NHƯ LAI NGUYỆN LỚN
Như Lai nguyện lớn hào hùng,
Độ người thoát lụy khắp cùng thế gian.
Chân như hiển, mê muội tan,
Tám mươi năm ấy vẻ vang con đường.

 

THUNG DUNG
Đạo vô sinh tỏ ngộ,
Vô thỉ và vô chung.
Độ đời như tự độ,
Thung dung !

 

NOI THEO CHÂN BỤT
Quyết cầu đạo, vững công phu,
Vào sanh ra tử, thản thư đất trời,
Con đường trước, rạng nơi nơi,
Noi theo chân Bụt ba đời an nhiên.

 

XẢ THÂN
Đường hóa độ, những bôn ba,
Gian nan nào quản, gần xa nào màng.
Chỉ vì chân lý đạo vàng,
Xả thân ta quyết dặm đàng độ mê.

 

ĐỘ SINH
Gian nguy ta chẳng quản,
Tù ngục ta chẳng kinh.
Ra đi, tâm bình thản,
Độ sinh !

 

HOẰNG PHÁP
Dấn thân chí nguyện hào hùng,
Một đời chẳng mệt trùng hưng đạo mầu.
Ba tạng báu, nghĩa thâm sâu,
Nơi nơi hoằng pháp, chẳng nao chẳng sờn.

 

THÁNH PHÀM
Hạnh bậc thánh vượt phàm phu,
Không sân, không hận, không thù, không si,
Ngược dòng đời, thẳng bước đi,
Khen chê chẳng bận, thị phi chẳng màng.

 

TA VÀ NGƯỜI
Người sợ chết, ta chẳng kinh,
Người mê cười nói, ta gìn lặng thinh.
Người tài sản, ta tâm linh,
Người mang khổ lụy, ta rinh đạo mầu.

 

CHIẾC THUYỀN XUÔI GIÓ
Cơn thác lũ, bụi hồng trần,
Đắm chìm, lặn hụp lầm than cuộc đời.
Ngược dòng, ta quyết ra khơi,
Chiếc thuyền xuôi gió, về nơi bến bờ.

 

GIÚP MÌNH NGƯỜI
Độ mình trước, độ người sau,
Lợi danh phủ sạch, thâm sâu tu trì.
Giúp mình người, bỏ tham . . . si,
Trên vì Ba Báu, dưới vì chúng sanh.

 

TU HỌC
Đường tu cốt ở thực hành,
Học cho đến chốn, tu rành lý chân.
Giới định huệ, phẩm cao thanh,
Chuyển xe chánh pháp độ sanh thoát nàn.

 

RA ĐI
Ghét thương là chuyện của đời,
Thị phi, vinh nhục nguồn khơi khổ sầu.
Ra đi, tâm hướng đạo mầu,
Con đường giác ngộ thẩm sâu trong lòng.

 

TA VUI
Ta vui tiếng mỏ, lời kinh,
Ta vui thiền định tâm linh nhiệm mầu.
Ta vui lý đạo cao sâu,
Ta vui giải thoát, qua cầu tử sanh.

 

TU ... HÀNH
Đường chân lý, cốt thực hành,
Trăm kinh ngàn sách không làm ích chi !
Học thông suốt, vững tu trì,
Trên vì đạo Bụt, dưới vì chúng sanh.

 

HÀNG XUẤT GIA
Ra nhà thế tục trước tiên,
Ra nhà khổ lụy, muộn phiền thân tâm,
Ra nhà ba cõi luân trầm;
Tâm cao, hạnh cả, ấy hàng xuất gia.

 

HẠNH XUẤT GIA
Đời an ít, đạo lạc nhiều,
Nửa thương đời khổ, nửa yêu đạo vàng.
Trèo non, lội suối dặm đàng,
Ra đi ta quyết hân hoan ngày về.

 

HẠNH MUÔN PHƯƠNG
Chuyện đời thà khuất đôi tròng,
Đạo vàng ta quyết cho tròn tấm gương. [1]
Thân gió thoảng, hạnh muôn phương,
Tùy duyên bất biến con đường độ sanh.

[1] Mượn ý thơ của văn hào Nguyễn Đình Chiểu:
"Sự đời thà khuất đôi tròng thịt,
Lòng đạo cho tròn một tấm gương."

 

QUYẾT TU
Quyết tu để được tâm minh,
Quyết tu liễu ngộ chân kinh diệu huyền.
Quyết tu thoát khỏi đảo điên,
Quyết tu để độ nhân thiên thoát nàn.

 

XUẤT GIA VÀ XUẤT GIÁ
Xuất gia, xuất giá hai đường,
Một nên tự tại, một vương buộc ràng.
Đời chật hẹp, đạo thênh thang,
Đạo đời hai ngả: lạc an, khổ sầu.

 

TU VÀ HỌC
Tu không học xa đạo vàng,
Mê mờ không tỏ, biết đàng nào đi.
Học không hành, ích lợi chi,
Trăm kinh ngàn điển, tham . . . si vẫn là.

 

HỌC VÀ TU
Học và tu phải rạch ròi:
Học cho thông đạt nguồn khơi đạo mầu;
Tu cho tâm hết khổ đau.
Học tu cốt để tỏ làu chân tâm.

 

HỌC TU ĐÔI CÁNH . . .
Tu và học phải thành tâm:
Học cho thấu đáo lý chân diệu huyền;
Tu cho tâm tánh quy nguyên,
Học tu đôi cánh thoát miền tử sanh.

 

TU HỌC SONG ĐÔI
Tu mà không học tu mù,
Học không áp dụng cũng như mọt đời.
Học tu, đạo Bụt, đi đôi,
Cả hai trọn vẹn, rạng ngời thân tâm.

Học cho sự lý thông hai nẻo;
Tu để giác mê rõ một nguồn.

 

HÀNH
Hành cho đạo Bụt nên thơ,
Hành cho tâm sáng, xóa mờ ngã nhân.
Hành cho đời hết chia phân,
Hành cho thế giới lạc an, thái bình.

 

TU
Tu cho tỏ ngộ tâm linh,
Tu cho đời nở trang kinh diệu huyền.
Tu cho thế giới ba miền
Hòa minh loan phụng, se duyên đạo vàng.

 

QUYẾT HÀNH
Hành cho tâm tánh an bình,
Hành cho tâm tỏ
rang kinh đạo mầu.
Hành cho đời hết khổ đau,
Hành cho đạo Bụt thấm sâu lòng người.

 

GƯƠNG HIỀN TRÍ TỊNH
Gương hiền trí tịnh cao thanh,
Làu thông ba tạng, nêu danh chốn thiền.
Bốn phương dễ mấy ai nên,
Vào đời để độ an nhiên cuộc đời.

 

TA CHẲNG PHÂN TRANH
Xua mê, ta chuyển pháp lành,
Độ đời, ta chẳng phân tranh với đời.
Mong sao chân lý rạng ngời,
Thắm vào muôn loại, thảnh thơi mọi miền

-oOo-

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang