Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
NGƯỢC DÒNG THẾ GIỚI
Thích Nhật Từ

NÀO SỢ
Hãy đến cùng ta chơi,
Chim kêu và hoa nở.
Hãy ngược dòng ra khơi,
Nào sợ!

NGƯỢC DÒNG THẾ GIỚI
Trăm năm trong cõi sắc không,
Khổ đau: phân biệt; dung thông: một đàng.
Đường về bến giác thênh thang,
Ngược dòng thế giới ba ngàn tử sinh!

THOÁT TRẠM
Cõi đời không thường còn,
Dòng sống luôn giả tạm.
Chèo ghe vượt sóng cồn:
Thoát trạm!

MỘT DÒNG CHÂN NHƯ
Sóng xao mặt nước lăn tăn,
Sóng dừng mặt nước một làn trắng trong.
Thác phiền ngưng chảy tâm thông,
Ba ngàn thế giới một dòng chân như.

TÃ TƠI
Hạt mưa tuông nhỏ giọt,
Toỏng ... toỏng từng giọt rơi.
Thác lũ tâm rỉ rọt:
Tã tơi!

NGƯỢC DÒNG THÁC LŨ
Mảnh trăng cài giữa không gian,
Chiếu soi khắp cả ngút ngàn nước non.
Xa xa một chiếc thuyền con,
Ngược dòng thác lũ, giăng buồm ra khơi!

THẬM THÂM
Nguồn đạo tại vô trụ,
Cõi đạo tại vô tâm.
Vô tâm vượt thác lũ:
Thậm thâm!

RA ĐI NGƯỢC DÒNG
Lợi danh, tài sắc, tâm cơ,
Trường đời múa rối lập lờ lương tri.
Cõi tu vứt bỏ tham . . . si,
Cõi đời giũ sạch, ra đi ngược dòng.

KHOAN THAI
Núi thêu hoa chen đá,
Trời dệt khói xuyên mây.
"Đường ngược dòng" bao nả,
Khoan thai!

CHIẾC THUYỀN
Bồng bềnh một chiếc thuyền con,
Như chìm như nổi, sóng cồn gió giăng.
Bóng thuyền in nước vô ngần,
Thuyền đi bóng mất, mênh mang vô bờ.

SÁNG NGỜI
Thân nhàn du cảnh mộng,
Một nét cách đất trời.
Sóng tâm khi lắng đọng,
Sáng ngời!

CHAI LIؠSẮC KHÔNG
Ghét thương, ân oán ngoài tai,
Lợi danh huyễn hóa, sắc tài màng chi.
Nhất tâm ta quyết ra đi,
Con đường tự tại chai lì sắc không.

VƯỢT ĐỜI
Búp sen ngoi bùn bẩn,
Nở hoa ngát hương trời.
Bút sen tâm thanh thản
Vượt đời!

VƯỢT SANG BẾN BỜ
Con đường hóa độ lợi sanh,
Khổ đau chẳng nệ, lợi danh chẳng màng.
Chợt mê, chợt tỉnh hai đàng,
Quyết ra sanh tử, vượt sang bến bờ.

-oOo-

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang