Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
TỰ TẠI
Thích Nhật Từ

RỖNG KHÔNG
Trăm việc qua trước mắt,
Trăm năm ráng trời đông.
Chợt hồng rồi lặng tắt,
Rỗng không!

LÀU LÀU XƯA NAY
Uống say chân lý diệu huyền,
Lâng lâng men đạo, huyên huyên lý mầu.
Ba ngàn thế giới gồm thâu,
Sắc không, mê ngộ làu làu xưa nay.

THƠ THỚI
Gả hành khất không tên,
Lang thang ngàn thế giới.
Vô ngã chính tâm nên,
Thơ thới!

PHÁP THÂN TỰ TẠI
Tung hoành ba cõi ra vào,
Sum la, vạn tượng một màu vô sanh.
Vô chung, vô thủy rành rành,
Pháp thân tự tại, trần gian hiển bày.

VÔ CẦU
Bồ-đề, thi một túi,
Bát-nhã, rượu một bầu.
Say sưa không tiếc nuối,
Vô cầu!

CON ĐƯỜNG TỰ TẠI
Đạo chứng ngộ lúc tâm minh,
Con đường tự tại, tử sinh ra vào.
Biết bao thế giới khổ đau
Biến thành an lạc, dạt dào chân như.

THẢNH THƠI
Vu khống cơn gió thoảng,
Thị phi chiếc lá rơi.
Vững tâm, không xao động:
Thảnh thơi!

THẢN THƯ ĐẤT TRỜI
Sương ngọn cỏ có rồi không,
Hữu tình vô ý cũng đồng nhất như.
Bận chi không sắc bây chừ,
Lâng lâng, tự tại, thản thư đất trời.

YÊN TỊNH
Ngồi sâu trong lặng im,
Cho tâm tư thiền định.
Sống sâu từng ngày đêm,
Yên tịnh!

VỤT TAN BIẾN LIỀN
Hương giải thoát, đạo thảnh thơi,
Thân tâm tự tại, nơi nơi an nhàn.
Bên bờ sông giác phóng quang,
Tám ngàn khổ lụy vụt tan biến liền.

THOÁT CÕI
Trăng treo lệch không gian,
Lấp lánh sao chiếu rọi.
Tâm không trụ giang san,
Thoát cõi!

NỞ HOA ƯU ĐÀM
Sắc không trong cõi bụi hồng,
Mây bay gió thoảng sánh đồng sum la.
Ngoảnh đầu, nắng rọi ta-bà,
Lòng tràn từ ái, nở hoa ưu đàm.

PHÂN THÂN
Sắc tướng nên giả huyễn,
Pháp thân chẳng xoay vần.
An nhiên, lòng chẳng chuyển,
Phân thân!

LẠY ĐỜI, LẠY NGƯỜI
Lạy đời bớt cảnh oái oăm,
LaϹ người bớt tánh tham sân ... muộn phiền.
Lạy đời hết những đảo điên,
Lạy người sống cảnh an nhiên tâm hồn.

TRÓI BUỘC
Vội vã mất thời gian,
An nhiên thời gian được.
Vội vã giết tâm an,
Trói buộc!

THẢNH THƠI
Sanh già và bệnh chết,
Xưa nay luật vậy thôi.
Sống từng giây không tiếc:
Thảnh thơi!

LẦN LỮA
Niềm hy vọng mùa thu,
Thấy thu xanh lần nữa.
Mục đồng sáo vi vu,
Lần lữa!

TÂM GƯƠNG
Tóc đen tô sắc trắng,
Tuế nguyệt những phong sương.
Thản nhiên bao ngày tháng,
Tâm gương!

NHỞN NHƠ
Cảnh củ, người đâu mất,
Sông xưa, nước vẫn chờ.
Ngoài tai chuyện đắc thất,
Nhởn nhơ!

CHẤT NGẤT
Rừng thiền, ôi thênh thang,
Ngút ngàn xanh trời đất.
Nước thiền, ôi mênh mang,
Chất ngất!

KHOAN THAI
Liếc mắt quên nhân ngã,
Ngoảnh đầu bẵng đó đây.
Mênh mông chừ đạo cả,
Khoan thai!

MIÊN MANG
Sương điểm đầu ngọn núi,
Gió xuyên mây ngút ngàn.
Vui chừ bên con suối,
Miên mang.

BÀNG BẠC
Uống say rượu bồ-đề
Tâm tư nhuần an lạc
Bừng tỉnh thoát cơn mê
Bàng bạc!

KHOAN THAI
Cuộc đời một giấc mộng,
Thời gian thoáng mây bay.
Nguồn tâm không xao động:
Khoan thai!

TÂM ĐỒNG THÁI HƯ
Ai say mê tiếng tơ đàn ?
Ta say mê tiếng kinh vàng chiều hôm.
Căn lành vun bón, chăm nom,
Chân như hiển hiện tâm đồng thái hư.

-oOo-

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang