Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
CHỮ TÂM
Thích Nhật Từ

CHÂN PHẬT
Tiếng trúc va Hương Nghiêm,
Bừng ra mặt mủi thật.
Tiếng trúc tâm lặng yên,
Chân Phật!

TÂM TƯ MỘT ĐƯỜNG
Tử sanh có đó liền không,
Pháp thân hiển hiện đại đồng thái hư.
Cõi trần, cảnh Phật nhất như,
Giác mê hai vật, tâm tư một đường.

LẮNG ĐỌNG
Tỉnh thức trong cơn mê,
Thoát mình khỏi ảo vọng.
Tỉnh thức ngay bây giờ,
Lắng đọng!

VIÊN DUNG
Huyễn tức giác, tục tức chân,
Giác mê, chân tục chẳng gần chẳng xa.
Khác chăng chỉ tại tâm ta,
Con đường không sắc, chánh tà viên dung.

TÂM HÀNH
Gieo ác gặt đau khổ,
Gieo thiện hái an lành.
An lành hay đau khổ:
Tâm hành!

ĐẠO ĐỜI
Tâm nhàn như án mây trôi,
Tiếp duyên xúc cảnh việc đời thoáng qua.
Đời trật hẹp, đạo bao la.
Đạo đời một cội, gần xa tại lòng.

MỘT TÂM
Đừng mong luôn khỏe mạnh,
Khỏe mạnh sanh dục tham.
Suy vi rồi hưng thạnh,
Một tâm!

CÙNG LÀ CHỮ TÂM
Trăm năm trong cõi người ta,
Khổ đau, hạnh phúc cùng là chữ tâm.
Tâm hiền: phúc lạc muôn phần,
Tâm thiên ác độc, cõi trần khổ đau.

NGỘ NGAY
Khách muốn vào cửa Phật,
Lặn lội suốt đêm ngày.
Ai sống tâm như thật,
Ngộ ngay!

THẨM SÂU TRONG LÒNG
Thiết chi tốt xấu, thị phi,
Lợi danh giũ sạch, huyền vi đạo mầu.
Xua tan tâm lý vọng cầu,
Con đường giác ngộ thẩm sâu trong lòng.

THIỆN ÁC
Điều ác không chăm sóc,
Lớn nhanh như cỏ hoang.
Điều thiện không chăm sóc
Chết tan!

TRĂM NĂM
Trăm năm như giấc Kê vàng,
Buông xuôi cát bụi, lưu đàng nghiệp nhân.
Trăm năm như nhện tơ giăng,
Thiện tâm an lạc; ác tâm khổ sầu.

CẢNH MỘNG
Âm thanh biển ngút ngàn,
Âm thanh đời tịnh động.
Tiếng tâm thông muôn ngàn
Cảnh mộng!

CHỈ MỘT NÉT NGANG
Bờ kia đâu khỏi bờ này,
Khi mê chìm nổi, phân hai rõ ràng.
Ngộ thời chỉ một nét ngang,
Khổ đau cực lạc một đàng tâm sanh.

PHẬT Ở ĐÂU?
Phật ở trong tâm,
Nhọc chi kiếm tìm.
Do mê muội ngược xuôi tìm Phật.
Cõi trần gian: nguồn giác thậm thâm.

NƯỚC TRONG VÀ TÂM TRONG
Nước trong xanh tận chân trời,
Tâm trong sạch cả ba miền thế gian. (1)
Bao niềm tục lụy tiêu tan,
Lâng lâng siêu thoát, an an thanh nhàn.

(1) Tam giới, ba thế giới: thế giới dục nhiễm, thế giới sắc thể và thế giới vô sắc thể.

TRONG TIM
Tâm mê nên cầu Phật,
Tâm động nên tìm thiền.
Thiền Phật đâu ngoại vật:
Trong tim!

LẶNG TỜ, SÁNG TRONG
Đường không, lối rỗng đã bày,
Tâm thông chứng đắc ngay đây, bây giờ.
Ba ngàn thế giới cơn mơ,
Chín đường sáu nẻo lặng tờ, sáng trong.

SẠCH LÀU
Khi tâm vương thù hận
Là lúc tâm khổ đau.
Oán ân không vướn bận:
Sạch làu!

TÂM TRẦN LẮNG TRONG
Chuông chùa thức tỉnh ngân nga,
Sắc tài, danh lợi, đâu xa đâu gần.
Hỡi người lữ khách dừng chân,
Thở sâu thiền định, tâm trần lắng trong.

HIỂN NHIÊN
Không ai sanh thành Phật,
Không ai sanh vốn thiền.
Phật thiền do tu thật:
Hiển nhiên!

TỊNH THANH CÕI LÒNG
Tiếng chuông thanh thoát nhẹ nhàng,
Dẫn đường lìa tục muôn ngàn sanh linh.
Lắng tâm nghe tiếng chân kinh,
Thị phi giũ sạch, tịnh thanh cõi lòng.

NGAY ĐÂY
Tiếng mỏ xa niềm tục,
Hồi chuông cạnh trời Tây.
Chân tâm thiền tương tục,
Ngay đây!

TRĂNG TÂM
Ngắm xem một mảnh trăng "không"
Khi tròn, khi khuyết, khi trong, khi mờ.
Trăng tâm bao thuở như tờ,
Sáng soi ba cõi đợi chờ bấy lâu.

TRẦN GIAN NIẾT-BÀN
Tang thương là cảnh bể dâu,
Một đầu tục lụy, một đầu tử sanh.
Rửa tâm, trần thế tịnh thanh,
Tâm xa ba cõi, trần gian niết-bàn.

XUA TAN HAI MỐI
Khi mê tâm cảnh hai đàng,
Ngộ thời tâm cảnh ngút ngàn dung thông.
Ra vào tự tại thong dong,
Xua tan hai mối có không bao đời.

VỐN KHÔNG ĐẠO ĐỜI
Nước trong trăng lắng in dòng,
Não phiền giũ sạch, tâm thông như trời.
Vốn không đạo, vốn không đời,
Khi mê đời hiện, rạng ngời đạo minh.

VƯỢT CẦU TỬ SANH
Biển trần lặn hụp chơi vơi,
Tìm về bến giác, thoát nơi khổ sầu.
Tâm kinh thiền định nhiệm mầu,
Phút giây tỏ ngộ vượt cầu tử sanh.

TRỜI VÀ NGƯỜI
Ngẫm ra muôn sự tại người,
Ác vương khổ lụy, thiện vơi khổ sầu.
Trách trời có lợi chi đâu!
Trời chưa hiện hữu, trước sau do mình.

-oOo-

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang