Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

XUÂN NÚI
Lộng Chương


Nửa đêm lên núi tìm xuân
Chùa không, mây lẫn khói trầm chưa phai
Sư già ngồi dưới cội mai
Tây cầm xâu cỏ lần vài hạt sương.

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang