Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tâm Thức A Lại Da

Trần Hớn Sâm

**  Tâm thức a lại da này là căn bản phát sinh tất cả mọi việc hiện hành, nghĩa là tất cả mọi hiện tượng đều có hột giống "chủng tử" ẩn núp trong thức này, tâm thức a lại da chứa đựng tàng thức huấn tập nhóm quen, như trà mà ướp hoa sen lâu ngày trà có mùi hoa sen.

**  Thức này có năng lực gìn giữ tất cả mọi kinh nghiệm của cá nhân, không cho lạc mất. những kinh nghiệm ấy, nếu gặp nhân duyên và cơ hội thuận tiện sẽ có thể phát hiện trong ý thức bằng những ý kiến khôn ngoan tân kỳ... Chính nhờ ở thức a lại da này mà bao nhiêu điều học hỏi, suy nghĩ, cảm giác, tượng tượng... không mất đi được, tất cả đều được ghi nhớ và gìn giữ.

**  Thức a lại da không có hình thể, không phải riêng thành một khối đặc biệt nào mà là gồm cả vũ trụ bao la vô cùng. Mỗi người của chúng ta đều có một thức a lại da riêng để nắm giữ tất cả những kinh nghiệm của mình, không lẫn lộn với a lại da của kẻ khác. Ta học hỏi rộng, kinh nghiệm nhiều, thì tri thức của ta nhờ đó mà rộng rãi quảng bác hơn kẻ khác.

**  Tuy nhiên a lại da của ta cùng với a lại da của vạn pháp vẫn là một, cho nên mới có sự ảnh hưởng của tự nghiệp và cộng nghiệp đối với con người. Tự nghiệp là cái nghiệp của riêng mình gây ra mình phải gánh chịu đã đành, hễ có một vị tri thức đã giác ngộ phát ra một ý tưởng, hoặc thốt ra một lời nói, thì có chư vị tri thức ở mười phương đều hưởng ứng và phụ họa thêm, làm vang động cả đất trời thần thánh tiên phật... Các vật trong cõi trần đều thụ hưởng cảm nhận làn sóng tư tưởng ấy rồi truyền tiếp ra, không một vật nào tránh khỏi, Tỷ như chuỗi ngọc thánh linh, như đá quý kim cương khéo kết, các hột ngọc đều truyền được ánh sáng cho nhau...

**  Tóm lại... Vũ trụ là một toàn thể, vạn vật đều liên lạc mật thiết với nhau như các bộ phận trong châu thân ta, không động đến một bộ phận nào mà không động đến các bộ phận khác, lợi cũng như hại, xâu chuỗi ngọc thánh linh kia mà rứt hột đi, thì sự sáng chót của nó cũng bớt đi.

 

   

***

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/tamthucALaiDa.htm

 


Vào mạng: 14-08-2008

Trở về mục "Đức Phật và Phật pháp"

Đầu trang