Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy

Thích Phước Sơn và Lý Việt Dũng dịch Việt


 

Giới thiệu tác phẩm: SẮC TU BÁCH TRƯỢNG THANH QUI - Đào Nguyên

 

Đọc Sắc tu Bách Trượng thanh quy: Nghĩ về vai trò trụ trì và cơ cấu tổ chức một ngôi tự viện tiêu chuẩn - Thầy Chúc Phú viết

 

MỤC LỤC

**

TẬP I

*

Lời nói đầu

Mục lục

Giới thiệu tổng quát

1.      Đôi dòng lịch sử

2.      Thuyết ra đời sách Sắc tu Bách Trượng thanh qui

3.      Tiểu sử người trùng biên và hiệu chính

QUYỂN THỨ NHẤT

Chương 1 - CHÚC LY

Chương 2 - BÁO ÂN

QUYỂN THỨ HAI

Chương 3 - BÁO BỔN

Chương 4 - TÔN TỔ

Chương 5 - TRỤ TRÌ

QUYỂN THỨ BA

QUYỂN THỨ TƯ

Chương 6 - LƯỠNG TỰ

TẬP II

Lời nói đầu

Mục lục

Giới thiệu tổng quát

QUYỂN THỨ NĂM

QUYỂN THỨ SÁU

QUYỂN THỨ BẢY

Chương 8 - CÁC NGÀY LỄ TIẾT VÀ HẠ AN  CƯ

QUYỂN THỨ TÁM

Chương 9 - PHÁP KHÍ 

 

PHỤ LỤC

 

 

 

 

 

***

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/sachtubachtruongthanhquy.htm

 


Vào mạng: 08-06-2009

Trở về mục "Đức Phật và Phật pháp"

Đầu trang