Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Xin được hiến cúng .....
Bài Văn Phóng Sanh

Cư sĩ Liên Hoa 


 

           Bộ sưu tập những hình ảnh từ bên ngoài đã được dồn chứa trong tâm thức, biến thành những nội kết, đưa dẫn muôn loài biến thiên qua muôn hình vạn trạng trên bước đường sanh tử.

          Những tác động của nghiệp lực như chuỗi dài mắc xích nhân duyên, nhân quả tạo nên những khổ đau hay hạnh phúc do những hành động đã tạo ra trong quá khứ hay hiện tại.

          Cao quí thay khi được có thân người và bất hạnh thay khi bị lăn chuyển, lên xuống hay đoạ đày vào trong các thân như súc sanh, ngạ quỉ hoặc rơi vào ngục tối.

Mang, lông, đội sừng… là nổi bất hạnh lớn lao của loại súc sanh do kết quả đã làm, gây nghiệp.

Đạo Phật qua giáo Pháp lưu truyền lại, dùng “phương tiện thiện xảo” do từ tâm, muốn con người nhận chân được tánh Phật của mình, để từ đó giải quyết những nghiệp lực do vì “ tội từ tâm khởi, và cũng do tâm diệt tội”, nên chuyển hoá tâm, tạo điều lành để chuẩn bị cho tiến trình trở về nẻo giác.

Trong lịch sử của đạo Phật, đã có rất nhiều vị Du già sư, Thiền sư hoặc những vị chuyên tu Tịnh độ, nhưng nhờ năng lực của tâm chuyên cần, nhờ lòng từ bi, đã chú nguyện cho các loài đang khổ nạn được giải thoát, cũng như tạo nên những tín tâm, đi sâu vào giáo lý nhân quả nghiệp báo sai biệt cho những người Phật tử hiện diện, đang chí tâm hồi hướng. 

một niệm vừa chợt khởi

vạn pháp đã thành hình

bàn tay không nắm bắt

ngàn mắt đã sáng soi

ai là người lãng tử

mở tâm lượng thong dong

đôi mắt xanh rạng rỡ

trải rộng muôn lòng từ …. 

Nhận thấy rằng, do vì tín ngưỡng, vì cầu phước báo, tiêu tai, trừ nạn … nhiều người đã vì đó mà mở lòng phóng sanh trong những dịp lể lớn của đạo Phật, như một sự biểu lộ tâm từ, chỉ có một số ít nhận thức đúng ý nghĩa cũng như nhân quả hỗ tương trong sự phóng sanh giữa người và vật, giữa khổ đau và chia sẻ.

Sư quy y, giải thoát cho loài súc sanh là điều rất quí, cần thiết để tác động đến nghiệp lực vốn đang mang nặng, để mở tâm thức và chuyển hoá do lòng từ bi, năng lực chú nguyện, hồi hướng đến. Nhưng bên cạnh đó, sự khuyến tấn, lý giải nhân quả nghiệp báo cần được hiểu thấu đáo, do hiện trạng trước mắt của loài súc sanh, và cũng để tạo thành duyên thù thắng cho người phát tâm hiểu rõ vì sao có những hình trạng sai biệt khi chịu quả báo và do đâu mà thành hình.

Do đó, để tạo thành sự thể nhập trong tâm, nuôi dưõng những chất liệu từ bi, tránh gây điều ác, tạo các nghiệp lành để đem lại hạnh phúc an lạc cho chính mình và ảnh hưởng đến loài đang được chú nguyện, được quy y Phât Pháp Tăng và được cởi bỏ, tháo gở, giải thoát hầu được tái sanh vào những cõi lành, hoặc được làm những người thiện.

Cho nên, sự hiểu rõ giáo Pháp và cần chuyển hoá tâm thức của người phát tâm bố thí phóng sanh cũng vẫn rất quan trọng và cần thiết, song song với với các loài vật đang nhận phước báo do được chú nguyện, gia trì…trong buổi lễ bố thí nầy.

Vì nghĩ đến vấn đề như nêu trên, chúng con mạo muội biên soạn lại lời Văn Phóng Sanh nầy, nếu như bài Văn Phóng Sanh nầy được dùng đọc trong các dịp Phóng sanh, vừa chia sẻ cho người phát tâm cùng các loài khổ nạn … thì đó là điều mong ước của người biên soạn. Nếu có gì sơ sót trong lời văn, kính xin Quý Tôn Đức vui lòng chỉ giáo để sửa lại cho đúng ý nghiã, còn như có chút phước báo nào đó, dù là nhỏ nhoi… cũng xin hồi hướng đến tất cả muôn loài hữu hoặc vô tình cùng chung lợi lạc.

Kính mong lắm thay!  

 BÀI VĂN PHÓNG SANH

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

các ngươi trước, lòng trần tục lắm

nên đời nay chìm đắm sông mê

tối tăm chẳng biết làm lành

gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

do vì đời trước ác tâm

nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

do vì ghen ghét, tham sân

do vì lợi dưỡng hại người làm vui

do vì gây oán chuốc thù

do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

do vì chia cách, giam cầm

do vì đâm thọc, chịu bao khổ hình

cầu xin Phật lực từ bi

lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

nay nhờ Tăng chúng hộ trì

kết duyên Tam bảo, thoát vòng khổ đau

hoặc sanh lên các cõi trời

hoặc liền thức tỉnh, về nơi cõi lành

hoặc sanh lên được làm người

biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

 

Chúng sanh quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

  Biên soạn xong ngày 6.11.2009 

Kính tâm thành đảnh lễ  

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/phongsanh.htm

 


Vào mạng: 9-11-2009

Trở về mục "Đức Phật và Phật pháp"

Đầu trang