Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
HỠI ĐẤNG TỪ BI VÔ LƯỢNG!

 Pomaia, Italy Oct 15th 2009

Nguyễn Nguyệt


 

Xin cho mọi sự kiết tường!

Kính Đức Bổn Sư đại hùng cao quý!

Hỡi Đấng Từ Bi Vô Lượng, Đấng Quy Y Bảo Hộ tối thượng của muôn loài chúng sinh!

Xin cho những giọt nước mắt từ bi của Ngài, như một dòng suối cam lồ bất diệt, róch rách đêm ngày chảy vào trái tim chúng con, rọi sáng vào tâm thức si mê của chúng con, nhắc chúng con nhớ đến những khổ đau không cùng tận mà chúng con đã từng trãi chịu từ vô luợng kiếp đến nay, làm hiển lộ và trưởng dưỡng hạt giống từ bi, viên minh châu trong trái tim thuần tịnh của chúng con;

Để trên khắp các cõi nước, hết thảy chúng sinh sẽ được bảo hộ, và nhanh chóng thoát khỏi sanh tử luân hồi.

Dưới tòa sen chân Ngài, tận sâu trái tim con, xin cho con cung kính cúi đầu đãnh lễ lòng Từ Bi Vô lượng của Ngài, cội nguồn của Vô thượng Bồ đề;

Cho đến khi hết thảy muôn loài chúng sinh đều chứng Vô Thượng Bồ Đề, xin cho con không bao giờ quên nhớ tưởng đến trọng từ ân của Ngài.

Như Chư Phật, Chư Bồ Tát trong mười phương ba đời từng phát thệ nguyện, xin cho con có thể hóa hiện ra muôn ức thân nhiều như số cát bụi trong muôn triệu tỷ ức ngân hà, và với tín tâm thanh tịnh cúng dường lên Ngài Mạn Đà La toàn hảo diệu kỳ được trang nghiêm bởi bốn đại lục, Núi Tu Di và vầng Nhật Nguyệt; Xin cho hết thảy chúng sinh an lạc sướng vui trong tịnh độ quốc này và nhanh chóng viên thành Phật đạo.

Hỡi  Đức Giáo Chủ của Trời, Người, A Tu La, Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La
Già, Địa ngục, Ngạ quỷ và Súc sanh, xin Ngài đừng bao giờ để cho chúng con, những đứa cùng tử bơ vơ của Ngài, dù trong một sát na bị chia cách với trái tim từ mẫn vị tha vô thượng của tình thương vô hạn của Ngài.

Hỡi tấm lòng đại bi không cùng tận, không thể nghĩ bàn và đại trí siêu việt của Ngài; Hỡi Đức Bổn Sư cao quý và tôn kính thiêng liêng, Ngài là suối nguồn của mọi sự giác ngộ; Trước Ngài xin cho con mãi mãi cung kính đãnh lễ và trở về nương tựa!

Hỡi Đấng Từ Bi Vô Lượng!

Cho đến khi thiên địa chưa cùng tận,

Cho đến khi bất cứ sự khổ đau nơi nào còn phát khởi,

Và cho đến khi chúng sanh vẫn trường còn,

Xin Ngài mãi ở lại và giữ chúng con làm phụng sự, xua tan đi bóng tối khổ đau của cõi nước Ta Bà.

Bài Tán Dương Đức Đại Từ Bi Phụ này được viết từ sự gia trì của Đức Bổn Sư

và từ nguồn cảm hứng về lời tán dương tôn thờ lòng đại bi của Ngài Nguyệt Xứng (Chandrakirti)

trong cuốn ‘Phụ Lục vào “Trung Quán Luận” (của tổ Long Thọ)’

 


 

O THE GREAT COMPASSIONATE ONE!

Pomaia, Italy Oct 15th 2009

Nguyet Nguyen

 

Om Svasti!

Glorious and Precious Lama Rinpoche!

O Supreme Refuge-Protector of all sentient beings, the Great Compassionate One!

May the tears of your loving compassion like a stream of immortal nectar, day and night drip into our hearts, illuminate our deluded minds, remind us all of the unbearable tormented sufferings we have experienced since beginningless time, arise and nourish the seed of great compassion, the precious jewel in our pure hearts; so

Over the world systems, all beings will be protected, quickly severed from cyclic existence and liberated.   

To your lotus feet, in reverence head down may I bow down from my heart to your great loving compassion, the root of supreme enlightenment;

Until all sentient beings attain the perfect complete enlightenment, may I never ever forget your great kindness. 

Like all the Buddhas and Bodhisattvas of the three times in the ten directions have been making prayers, may I be able to emanate as many bodies as the numbers of atoms of dust in the billion million world systems and offer to you with pure faith, a perfect delightful Mandala adorned with four continents, Mount Meru, the sun and the moon; may all living beings enjoy this pure land and quickly attain the state of a Guru-Buddha.

King of all gods, humans, asuras, gandharvas, kinnaras, mahoragas, hell beings, hungry ghosts and animals, please never let us, your destitute and forlorn children, be separated even for an instant from your ultimate altruistic heart of great loving kindness.

Unfathomable, inconceivable compassion and exalted wisdom of yours; O precious, highly esteemed, and holy Lama Rinpoche, you are the source of all attainments; to you may I forever respectfully pay homage and go for refuge!

O the Great Compassionate One!

As long as heaven endures, as

Soon as sufferings arise, and

As long as sentient beings remain

Please stay and keep us in your service, dispel the darkness of the world!

This Praise of the Great Compassionate one is written from the blessing of the Guru,

and the inspiration of the Master Chandrakirti’s expression of worship

in the ‘Supplement to (Nagarjuna’s) “Treatise on the Middle Way”’

 

******************

 

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/hoidangtubivoluong.htm

 


Vào mạng: 9-11-2009

Trở về mục "Đức Phật và Phật pháp"

Đầu trang