Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

CÓ VÀ KHÔNG

   Như Nguyện dich (theo zhongguofojiaowang)

Có một vị cư sĩ đến học đạo và thỉnh vấn Trí Tạng thiền sư như sau: “Xin hỏi thiền sư thiên đường và địa ngục có hay không ”?

 Thiền sư trả lời “có” 

 Ông ta hỏi tiếp: “xin hỏi Phật và Bồ tát có không”?

 “Có”

 “Xin hỏi có nhân quả báo ứng không”?

 “Có”

 Ông ta hỏi bất cứ điều gì, Trí Tạng thiền sư đều trả lời “có”

Sau khi nghe xong vị cư sĩ này cảm thấy hoài nghi liền phản ứng rằng: “thiền sư! Ngài nói sai rồi”

Thiền sư ôn tồn đáp “ tôi nói sai ở đâu”?

Vị cư sĩ cao giọng nói “con đã hỏi Kinh Sơn thiền sư và Ngài đều nói “không”.

Nói “không” như thế nào?

Con hỏi :có nhân quả báo ứng không? Kinh Sơn thiền sư nói “không”; có Phật Bồ tát không? trả lời “không”; có thiên đường địa ngục không? cũng nói “không” và con hỏi những gì thì Kinh Sơn thiền sư đều trã lời “không”. Nhưng ngược lại đối với Ngài thì tất cả đều nói “có”. Trí Tạng thiền sư hiểu rỏ căn tánh và trình độ của vị cư sĩ ở cấp bậc nào rồi và vui vẻ nói: “ Ồ! ông có vợ không”? vị cư sĩ thưa “dạ có”; “ông có con không”? “dạ có”; “Ông có tiền của không”? “dạ có”; “Ông có nhà cửa xe cộ không”? “dạ có”

Trí Tạng thiền sư lại hỏi tiếp: “ Kinh Sơn thiền sư có vợ không”?vị cư sĩ nọ thưa “dạ không”; “Kinh Sơn thiền sư có con không”? “dạ không”; “Kinh Sơn thiền sư có tiền của nhà cửa không”? “dạ thưa không”.

Trí Tạng thiền sư kết luận, vì thế Kinh Sơn thiền sư trả lời với Ông “không”. Ta Trả lời với Ông“có” vì Ông có vợ, con,...

Vấn đề này đối với người này nói “có”, đối với người khác nói “không” như vậy có khác nhau không? Thật ra ,không có gì khác cả, đạo thì chỉ có một, “có” “không” là hai mặt của đạo mà thôi. Đạo là tùy theo căn tánh của con người mà có khác nhau. Hỏi đáp và trả lời của thiền sư lúc thì “có” lúc thì “không” chỉ vì trình độ của chúng ta có khác hoặc là thứ tự hiểu biết vấn đề của chúng ta có khác nhau mà thôi.

 

                                          

***

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/covakhong.htm

 


Vào mạng: 26-12-2008

Trở về mục "Đức Phật và Phật pháp"

Đầu trang