Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
TƯỞNG NIỆM
GIÁC LINH CỐ HOÀ THƯỢNG THƯỢNG TRUNG HẠ QUÁN
VIỆN CHỦ KHAI SƠN TỔ ĐÌNH HOA NGHIÊM PHÁP QUỐC
(1917 - 2003)

Tăng sinh cầu đạo Kim Liên tổ,

Sinh chí xuất gia tỉnh Ninh Bình.

Quang kiến tạo Pháp Vương, Hộ Quốc,…

Thạnh lập thành tứ chúng Hoa Nghiêm,…

Thành tâm trú dạ Liên Hoa Pháp,

Kính lễ lục thời Sám Hồng Danh.

Tưởng chúng sanh, du hoằng Phật pháp,

Niệm tiền đồ, tiếp dẫn hậu lai.

Hoà tâm trước tác tam thập phẩm,

Thượng bảo dịch phiên Trí Độ thành.

Thượng ân Phật, chúng sanh hạ hoá,

TRUNG đạo nghĩa, tứ chúng giai thâm.

Hạ đáo Xuân tàn thời gian vận,

QUÁN triệt vô thường tứ đại suy.

Viện khế lý nhơn duyên sinh tử,

Chủ khế cơ thành-trụ-hoại-không.

Tổ ấn trùng quang nhập Vô trụ,

Đình nội Hoa Nghiêm lạc Ưu Đàm.

Hoa tâm lan toả viên Vạn Hạnh,

Nghiêm đức nhuần thấm hải Từ Bi.

Pháp âm vi diệu truyền chơn ngữ,

Quốc Pháp vô song thọ đức từ.

Viên mãn Bồ Đề đáo Tây Phương tự tại,

Tịch diệt Niết Bàn ngự Bảo Sở an nhiên.

 

Nhất Tâm Đảnh Lễ

NAM MÔ KIM LIÊN ĐƯỜNG THƯỢNG

TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG NHỊ THẬP THẤT THẾ

HUÝ THƯỢNG TRUNG HẠ QUÁN VŨ CÔNG HOÀ THƯỢNG GIÁC LINH

THUỲ TỪ CHỨNG GIÁM

          Delhi, 10 tháng 09 năm 2003
         Du học Tăng tại Ấn Độ
          THÍCH QUANG THẠNH
         Thành tâm vọng bái

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/tuongniem_htTrungQuan.htm

 


Vào mạng: 1-08-2006

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang