Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Điếu Văn
Kính Viếng Giác Linh Sư Chú Thích An Thuyên
Thiêu Thân Cúng Dường Tại Úc Quốc
Hỡi ôi !
Mưa buồn giăng khắp Việt Nam
Báo tin Sư chú siêu phàm quy tây
Mượn lửa hồng thiêu tấm thân này
Cúng dường Chư Phật tỏ bày thành tâm
Trong tình Pháp phái tòng lâm
Chúng con thương tiếc buâng khuâng ngậm ngùi
Nhớ sao !
Sư chú quê người Quãng Ngãi
Mộ Đức hương thôn đất tổ Sa Huỳnh
Hơn người bẩm chất thông minh
Xuất gia học đạo gởi mình thiền môn
Mới biết !
Nuôi chí nguyện làm thơm Phật pháp
Aùo nâu sờn san lấp biển ái hà
Nhớ câu vô ngã vị tha
Vì đời vì đạo dốc lòng tiến tu
Thì ra !
Thuyền to không ở ao tù
Mà ra biển rộng vù vù lước nhanh
Chẳng màng thế cuộc lợi danh
Dứt vòng tình ái rũ vành tử sinh
Liễu ngộ Chân kinh
Hoằng khai Diệu pháp
Một dạ sắc son
Chí nguyền nguyện độ khắp trời tây
Quả thật !
Hương thiền toả rạng trời hải ngoại
Sen nở bốn mùa hương ngát bay
Cho dù thế sự đổi thay
Một lòng vì đạo chẳng lay chẳng mòn
Ba mươi mươi năm thân trải muôn nơi
Vân du học đạo bốn phương trời
Tokyo ngày ấy còn ngời tiếng vang
Thiền Lâm chùa tổ rỡ rang
Uy linh đất Quãng rồng vàng Tăng nhân
Lao đao hải ngoại một thân
Tạo nên cơ nghiệp để phần mai sau
Pháp Bảo lắng tiếng kinh cầu
Lửa hồng một ngọn
Tịnh thâu linh từ
Còn đây những bức tâm thư
Còn đây hạnh nguyện lòng từ  vị tha
Thiêu mình phụng đạo quả là chân tu
Đến đi trong cõi sa mù
An Thuyên bồ tác vân du độ đời
Duyên tròn dừng lại nghỉ ngơi
Lửa hồng tam muội rong chơi Ta Bà
Vầng mây ngũ sắc
Rước sang Lạc đài
Còn đâu một tấm hình hài
Bao năm khổ hạnh dồi mài kệ kinh
Năm châu thế giới hoà bình
Muôn đời ghi nhớ anh nhiệm mầu
Giờ đây !
           Chúng con thành kính cúi đầu
Tâm hương một nén nguyện cầu
Mười phương Chư Phật ba đời chứng minh
Nguyện cho Phật pháp trường sinh
Thiền Lâm chốn tổ ươm hình thánh nhân.
 
Thương thay, than ôi!

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/nguoi/thichanthien-dieuvan.htm

 


Vào mạng: 1-6-2002

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang