Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

  Xem thơ Sư trưởng
Giáo Sư Hoàng Như Mai

 

Xem thơ Sư trưởng Như Thanh,
Đẹp thay ý đạo phổ thành tứ thơ.
Độ người giác ngạn chân như,
Bè từ khéo mượn ngôn từ văn chương!
Ếch nằm đáy giếng mà thương,
Không hay vô tướng, không tường vô minh.
Từng không hạc trắng tung mình,
Tiếng kêu thức tỉnh chúng sinh muôn loài.
Đường tu chớ ngại lâu dài,
Đôi chân nghe thấu những lời mắt khuyên.
Nơi đây tiên tĩnh ngọc liên,
Nơi đây bổn nguyện rồng thiêng sở cầu.
Lâm tuyền thanh lịch vì đâu,
Sạch trong dòng suối tươi màu rừng cây.
Vầng trăng soi khắp đó đây,
Thị phi thế sự đá rày lặng thinh.
 
Vô thường là cõi nhân sinh,
Thì đừng tranh cạnh mầm xanh gốc già.
Người tu nào khác người ta,
Cũng là mừng giận, cũng là buồn vui.
Khác chăng ngọt chất thơm mùi,
Về nguồn suối đạo chăm nuôi tâm thành.
. . .
Xem thơ Sư trưởng Như Thanh,
Lời lời tính Phật mát lành tâm can.
Đã thương bể khổ trần gian,
Lại thương dân tộc lầm than bao người.
Tấm lòng vì đạo vì đời,
Từ bi phổ độ khắp nơi xa gần.
Diệt trừ tham dục si sân,
Cứu nhân trị độc ân cần thiết tha.
Nam mô Phật Tổ Thích Ca
Nam mô Nam Hải Phật Bà chứng minh. 
 
Tháng Bảy, năm Mậu Dần
Giáo Sư Hoàng Như Mai
Chủ tịch Hội nghiên cứu và giảng dạy Văn học
Thành phố Hồ Chí Minh.

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang