Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

Cảm niệm phú
Đại đức Thích Phước Cẩn

Lang thang vạn nẻo...
Một thuở dừng chân.
Chùa Hải Vân vang tiếng chốn Tòng Lâm,
Nơi đạo tràng nghiêm tịnh.
Đồi cao, chớn chở, hoa đùa bướm,
Tượng đài cao, hương nghi ngút quyện mây.
Cung kỉnh hỏi: "Tự viện bởi tay ai?"
Nhàn nhã đáp: "Như Thanh Sư trưởng ạ!"
Ngợi khen rằng: "Chọn cảnh sao u nhã?"
Hẳn đây, một thế hệ, hãn thế kỳ nhân!
Chủ khách tình trần,
Lại thêm cảm nhớ:
Nào Từ Nghiêm, Phổ Đà, Hải Vân, Huê Lâm,
Quan Âm Bảo Điện và Hội Sơn,
Qui Sơn, Quan Âm Phật Đài, Tịnh viện Pháp Hoa.
Ô kìa đây: Cực Lạc giữa Ta-bà,
Cũng là chốn hiển dương nguồn đạo pháp.
Ngẫm nghĩ rồi, nột Tăng thêm bội phục,
Mãi về sau, công đức, vẫn còn vang...
Phước Hậu, ngày 25- 07- 1998.
Trọng Hạ, Mậu Dần
Đại đức Thích Phước Cẩn

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang