Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

Câu đối tưởng niệm
Thích Thiện Hữu

 

Như thực bất hư, hiển bình đẳng tướng, phương tiện môn khai, liễu tứ đại giai không, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, công đức vô biên, lịch kiếp trang nghiêm lưu thế thế.

Thanh tâm vô trụ, chứng bồ đề thân, tùy duyên lộ nhập, quán ngũ uẩn vô ngã, như mộng huyễn bào ảnh lộ điện, chân tánh bất diệt, vạn đại thuần tịnh nhuận sanh sanh.

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang