Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

Hồi tưởng
Diệu Tông

Ly hương nghe tiếng ve sầu,
Nỉ non thúc gọi người đâu tìm về.
Nỗi buồn khắc khoải nhiêu khê,
Lòng riêng tưởng nhớ đường về Huê Lâm.
Có Thầy, có bạn tri âm,
Có chuông cảnh tỉnh, thâm trầm gởi trao.
Nhớ Thầy chẳng nệ nhọc lao,
Tuổi cao sức yếu, lòng nào ngại chi.
Ân Thầy giảng dạy khắc ghi,
Lý sâu Bát-nhã, vô vi nhiệm mầu.
Chiếu soi thật tướng thâm sâu,
Có không, còn mất tiếp thâu lý Thiền.
Mát như dòng suối Cam tuyền,
Ngọt như tịnh thủy, nơi miền Tịch Quang.
Bao năm xa vắng ngỡ ngàng,
Trở về chùa cũ vấn an Thầy từ.
Con quỳ bên gối Ân sư,
Lắng nghe Pháp nhũ, tâm tư rạng ngời.
 
  
Niềm riêng, lắng đọng vơi vơi,
Nhìn Thầy dung chứa một trời mến thương.
Mới hay, nghiệp ái còn vương,
Ân Thầy thâm trọng không lường tỏ phân.
Ra đi, luống những ngại ngần,
Nhìn Thầy tuổi hạc, chiếc thân võ vàng.
Xót lòng, tâm lại chẳng an,
Bể dâu, biết có dễ dàng buông tha.
Đã sinh trong cõi Ta-bà,
Tử sanh, sanh tử vào ra lẽ thường.
Nép mình, khẩn lạy mười phương,
Nguyện cầu Đại Sĩ xót thương giải nàn.
Mỹ quốc, 15–4–1997

 

Vọng bái Tôn Sư

Thầy đã ra đi về cõi Tịnh,
Bỏ đàn con dại lệ tràn mi.
 
Thầy đi ! một sáng bình minh,
Sương vương cành lá, mắt nhìn lệ rơi.
Nghẹn ngào, thốt chẳng nên lời,
Rừng hoa rũ cánh, gió lơi lãng chiều.
Trọn đời vì Đạo cao siêu,
Dắt dìu nhân loại tránh điều trầm luân.
Xả thân cho kiếp phù vân,
Hạnh lành Bồ tát, vẹn phần độ sanh.
Cõi đời dù lắm trược thanh,
Một lòng kiên nhẫn chẳng đành buông trôi.
Quyết tâm Trí, Đức tô bồi,
Gia ân thế độ, cho đời hậu lai.
Thâm ân Sư Trưởng cao dày,
Thầy là đuốc tuệ, mai này soi chung.
Liễu tri Tánh thể viên dung,
Môn sinh lãnh hội, khiêm cung vẹn phần.
Nhớ câu :
"Sư Trưởng giáo huấn chi ân,"
Con chưa đền đáp đã phân đôi đường.
Thuyền từ thẳng tiến Tây phương,
Lấy chi lường được nỗi thương tiếc này.
Đau thương tận chín tầng mây,
Lời chi, cho xứng với Thầy kính tôn.
Nguyện cầu Phật pháp trường tồn,
Chơn như, Diệu pháp, Từ Tôn hiện tiền.
Đã về đến chốn Bảo liên,
Hiển dương thị hiện, hóa duyên Ta bà.

Kính bái Giác Linh cố . . . . . . . . .

Đệ tử Diệu Tông.


 Tân xuân chúc nguyện Sư Trưởng
Xuân về khe khẽ lay mành trúc,
Cúc hẹn mai chờ phút tiễn đông,
Thiền môn nhất dạ thanh trong,
Đạo tâm kiên cố, xuân đông đâu màng.
 
Nguyên đán đến, mai vàng đua nở,
Nơi Huê Lâm rạng rỡ huy hoàng,
Hạnh thăm Sư Trưởng thường hằng,
Quyết dìu hậu thế, cho bằng tiền nhân.
 
Chí đã quyết, khinh thân trọng đạo,
Pháp thế dù suy não chẳng an,
Nguyện đem Trí, Đức vẹn toàn,
Khai thông Phật tánh cho đoàn hậu lai.
 
Ân Sư Trưởng hàng ngày giáo huấn,
Chúng con nguyền tùy thuận phụng hành,
Thâm ân tấc dạ chí thành,
Vọng cầu Nam Hải tầm thanh giải nàn.
Xuân Di Lặc chiêu dương rực rỡ,
Bể pháp mầu soi tỏ nguồn tâm,
Đây xuân vạn thuở uyên thâm,
Soi đường dẫn bước, ngộ tâm làu làu.
12 giờ đêm Giao thừa năm Mậu Ngọ (1978)
Diệu Tông kính lễ Sư Trưởng tam bái.
 
Trung thu hội ngộ
Diệu huyền trăng biếc Trung thu,
Tông môn truyền giới, hạnh từ nghiêm ban.
Tâm từ Nam hải Nha trang,
Tấn duyên, tấn Đạo, nẻo vàng Huê Lâm.
Diệu ngôn, diệu hữu tinh thần,
Chơn tình như đã thương thân kiếp nào.
Hội quanh Sư Trưởng ân trao,
Ngộ tâm buông xả đầu sào ngại chi.
Trùng phùng câu hội hôm ni,
Ngày vui truyền giới Ni quỳ niêm hương.
Truyền qua đạo niệm vô lường,
Giới hòa đời đạo thấm sương đề hồ.
Mến tặng Đạo hữu Diệu Tông và Diệu Chơn
Ghi nhớ ngày gặp gỡ đầu tiên
Trung thu năm 1977
Tâm Tấn
 
 
Thừa lệnh Sư Trưởng phụng họa bài
Trung thu hội ngộ do Tâm Tấn tặng
Diệu huyền như ánh trăng thu,
Tông phong trải khắp vân du Đạo tràng.
Tâm từ Nam hải trẩy sang,
Tấn hương huệ nhãn, ân ban nào lầm.
Diệu hòa ý Đạo, tình thâm,
Chơn như, pháp nhiệm âm thầm lãnh trao.
Hội bàn, Thầy giảng lý cao,
Ngộ thông lẽ Đạo, thấm màu Trí, Bi.
Trùng hoan trong cuộc tuyển thi,
Ngày vui Ni chúng, tên ghi hội trường.
Truyền trao Pháp bảo, Tâm hương,
Giới hành Thánh giáo, muôn phương nối truyền.
Diệu Tông kính họa.
 
 
 Diệu huyền bóng nguyệt thu xanh,
Tông môn noi dấu, Đạo lành truyền trao.
Tâm từ Nam hải khát khao,
Tấn nương gió Đạo hướng vào miền Nam.
Diệu thâm Thiền lý dung hàm,
Chơn thành lãnh hội, Thánh phàm nhứt như.
Hội nhau dưới gối Tôn Sư,
Ngộ duyên sữa pháp, tâm tư phỉ nguyền.
Trùng phùng hội ngộ túc duyên,
Ngày vui pháp thống nối truyền luân lưu.
Truyền trao y bát Tỳ khưu,
Giới nghiêm trì vững, vô ưu thẳng vào.
Diệu Thiện phụng họa.

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang