Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

Bồ Tát
Kính dâng Sư trưởng
Nữ sĩ Hồng Khương

Trí huệ Người cao đuốc tỏ ngời,
Hạnh từ hương ngát tỏa muôn nơi.
Uyên thâm vạn pháp, sao bừng ý,
Thanh nhã ngàn chương, ngọc điểm lời.
Phẩm đạo trong ngần gương rạng chiếu,
Đèn thiền, sáng rỡ ánh quang soi.
Thông tri chánh giáo dày tâm lực,
Bồ-tát lai lâm cứu độ đời.

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang