Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

 Như Thanh Sư trưởng Sử Thi
Trụ Vũ

Lành thay, nguyện lớn hào hùng!
Nguyện tự giác, nguyện vô cùng giác tha.
Bảy mươi năm nguyện Ta-bà,
Việt Long nữ! Pháp danh là Như Thanh.
Cây xanh thì lá cũng xanh,
Mẹ cha xưa đã tâm thành Tam quy.
Nếp nhà tích thiện Nho- Y,
Cụ ông: Minh Giác; hiền thê: Thị Gần.
Nuôi con nối dõi thiên luân,
Thị Thao, phận gái, hồng ân Phật-đà.
Hai mươi hai tuổi xuất gia,
Một phen liễu nghĩa cái ta vô thường.
Một phen cất bước lên đường,
Là tinh tiến dặm dặm trường Như Lai.
Phải chăng lẽ đạo an bài,
Trường Hương Ni mở cửa khai tâm mình.
Dốc lòng cầu đạo vô sinh,
Bôn ba nẻo Bụt nghe kinh Đại Thừa.
Rời Bà Điểm - Giác Hoàng xưa,
Lại qua Viên Giác tự - chùa Bến Tre.
 
 Lại qua Thiên Bửu mà nghe
Khánh Thuyên Sư tổ chuyển xe pháp lành.
Vừa tu, vừa học, vừa hành.
Nghe rành: tự giác; giảng rành: giác tha.
Dặm đường hoằng hóa bôn ba,
Chung xây ngôi Hải Ấn già-lam Ni.
Sáu năm công đức tu trì,
Một vì Tam Bảo, hai vì chúng sanh.
Đường ra xứ Huế loanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
Hữu tình phong cảnh Huế đô,
Hữu duyên sẵn niệm Nam mô Di-đà.
Nơi chùa Diệu Đức anh hoa,
Lăng Nghiêm Trực Chỉ, Lăng Già ngộ "Không".
Nỗi mừng tâm ấn truyền thông,
Thiền sư Mật Hiển bõ công truyền thừa.
Gót sen rời chốn Huế đô,
Bôn ba ra tận quê xưa nước mình.
Về nguồn một dạ đinh ninh,
Thăng Long thắng địa, khế kinh hàm tàng.
Thọ Tỳ-kheo giới đoan trang,
Vào thâm cứu Luật tạng, Đàm Thanh tu.
Lòng cầu đạo, sức công phu,
Ba mươi tuổi, tuyệt vời như, tuyệt vời!
 
 
Bắc phần, thắng tích nơi nơi,
Trúc Lâm - Yên Tử nụ cười xưa nay.
Giải Oan, chùa Bụt nơi này,
Lên non trăm trượng, chơi mây chín từng.
Thân nhi nữ, chí anh hùng,
Một đời, một niệm trùng hưng đạo mầu.
Giáo truyền Tam tạng cao sâu,
Nguyện đem hết sức mình, cầu chánh tri.
Ơn sâu Tam Bảo hộ trì,
Tuệ căn, nhất dĩ quán chi, tâm này!
Cội nguồn đã tỏ xưa nay.
Đường về Nam, mây trắng bay nghìn trùng.
Qua chùa Thập Tháp miền Trung,
Lắng nghe tiếng trống đại hùng ngân nga.
Kinh thiêng Tâm Ấn Lăng Già,
Thụ truyền thâm nghĩa tinh hoa Đại thừa.
Trở về Thủ Đức quê xưa,
Thiệu long Thánh chủng, trụ chùa Hội Sơn.
Một đời, một nguyện hoằng dương.
Khai đàn đại giới, khai trường chư Ni.
Bốn phương, Ni chúng hội về,
Mười phương biếc lá Bồ-đề xôn xao.
Huê Lâm, chùa Bụt nơi nào,
Cây đa bến cũ, xiết bao ân tình.
Việt Nam mình, Phật giáo mình,
Những đau mình, những xót mình bấy nhiêu.
 
 
Xuân thì ít, lệ thì nhiều,
Nửa thương mối đạo, nửa yêu mẹ già.
Tiếng kinh hòa với lời ca,
Tưởng hai như một, một mà như hai.
Hồn thơ trải phượng hoàng đài,
Bao thu mây trắng đợi hoài cánh thiêng.
Nhiệm mầu hai chữ cơ duyên,
Công ai gánh đất đắp nền thuở nay,
Đến bây giờ mới thấy đây:
Một Ni bộ thống nhất ngày vẻ vang!
Huê Lâm Ni viện rỡ ràng,
Như Thanh Sư trưởng, đạo tràng nên danh.
Túc duyên tiền định rành rành,
Một Ni bộ để viên thành Ni lưu.
Tung hô đạo pháp nhiệm mầu,
Vai mang nhật nguyệt Á Châu lên đàng.
Ơn người phá thạch khai san,
Dựng nên cảnh Bụt mà trang nghiêm đời.
Tổ đình Ni bộ, ai ơi!
Từ Nghiêm Ni tự đẹp ngời thành đô.
Góp tay xây dựng cơ đồ,
Mở Phật học viện điểm tô Ni tài.
Ngời ngời kiến Phật hoa khai,
Sóng chuông Bát-nhã ngân đài vô ưu.
 
Mẹ về trong tiếng thư cưu,
Mẹ về trong bóng Tỳ-khưu, mẹ về.
Bạt ngàn muôn dặm sơn khê,
Nhất tâm trực chỉ Bồ-đề Tây phương.
Ra công xây dựng mối giường,
Giúp cho Ni bộ nên chương lục hòa.
Đạo mầu chiếu sáng quê ta,
Long lanh tiếng ngọc, ngân nga lời vàng.
Chín mươi năm, một cung đàn;
Chín mươi năm, một can tràng sắt son.
Dù cho biển cạn non mòn,
Tâm còn như thị, đạo còn Như Thanh.
Thửa công đức ấy viên thành,
Một ngôi Đàn chủ sẵn dành cho ai.
Suốt trên năm chục năm dài,
Gương hóa đạo, sáng trong ngoài xưa nay.
"Của tin còn một chút này":
Trên ba mươi tác phẩm dày công phu,
Long lanh ánh tuệ Văn Thù!
Ôi, một đời, những vừa tu vừa hành!
Tu cho gặp cái chính mình,
Hành cho hoa nở trang kinh Đại Thừa.
Lại hành cho Bụt thành thơ,
Lại hành cho đạo nên chùa Việt Nam.
Bao công đức khó nghĩ bàn:
Mười ngôi chùa Phật điểm trang sơn hà.
 
  
Này Huê Lâm Tổ đình ta,
Này Từ Nghiêm, này Phổ Đà, Quan Âm.
Giữa cơn cát lỡ bụi lầm,
Già-lam cảnh, Niết-bàn tâm, tuyệt vời!
Tấm lòng của Bụt xinh tươi.
Lại trang trải khắp nơi nơi quê nghèo.
Thương ai vất vả gieo neo,
Hạnh bố thí, gương rằm treo đêm dài.
Khuyên trò mở Tịnh Tâm Trai,
Cho ai chay tịnh trong ngoài mới nên.
Rồi bao phòng thuốc dựng lên,
Rồi bao trường học cho em học hành.
Một đời hoằng pháp độ sanh,
Một thân treo tấm gương lành oai nghi.
Khuôn vàng thước ngọc Tam quy,
Chư Tăng kính mộ, chư Ni phụng thừa.
Đại Thừa liễu nghĩa nghìn xưa,
Kiêm ưu hạnh giải, hương đưa chiên đàn.
Rộng thơm khắp cõi nhân hoàn,
Chữ Văn, cư sĩ Đài Loan, ghi rành:
"Việt Nam Sư trưởng Như Thanh,
Lão thông Tam tạng, rạng danh nghiêm trì.
Bốn phương dễ mấy ai bì."
Một đời tán tụng, bia ghi đạo trường.
Nguyện cầu chư Phật mười phương!
Thành tâm, đốt nén tâm hương, thơ đề.
 
Trụ Vũ
(04- 8- 1998)

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang