Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

 

Lời mở đầu

Bậc Long Tượng trong ngôi nhà Phật pháp không phải thời nào cũng có, nhất là vào thời kỳ mạt pháp. Như ngọn đuốc sáng bùng lên trong đêm dài tăm tối, như sao Bắc đẩu dẫn đường cho thế hệ đương thời và mai sau, cuộc đời và sự nghiệp của bậc chân tu vì đạo quên mình vì đời gánh vác, thật đáng cho chúng ta chiêm ngưỡng, kính phục và noi gương.

Chúng tôi, hàng hậu học, kính cẩn đôi lời mở đầu quyển sách "Sư Trưởng Như Thanh Cuộc Đời và Sự Nghiệp" để nói lên lòng biết ơn vô hạn đối với Sư trưởng thượng Như hạ Thanh, người đã tích cực vận động và thành lập Ni Bộ miền Nam, mở cho Ni lưu một phương trời cao rộng trên con đường "Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh".

Cuộc đời và sự nghiệp của Sư trưởng là bài cảnh sách không lời, là tấm gương thực tiễn cho những ai đã phát tâm Bồ-đề, hành Bồ-tát đạo. Người đã biểu lộ đại tâm đại nguyện và ý chí sắt son của một vị Tỳ-kheo-ni thông lý đạt sự. Bởi sự lý viên dung nên mọi ngôn từ, hành xử đều không xa rời chánh pháp ngót năm mươi năm hoằng pháp lợi sanh.

Đó là những lý do vì sao chúng tôi không ngại tài hèn trí mọn, thu tập những bài viết của Chư Tôn Đức Tăng Ni, đệ tử xuất gia tại gia và các bậc Thiện tri thức, Học giả ít nhiều thân cận với Sư trưởng để làm nên quyển sách này.

Mỗi bài viết là một tấm lòng tha thiết nghĩ về Sư trưởng, là một chân tình sâu sắc, một kỷ niệm quý báu, một khát vọng vươn lên để noi theo chí nguyện và phẩm hạnh của Người.

Tuy nhiên, đây chỉ là những nét tiêu biểu của một bậc Trưởng lão Ni tài đức hiếm có, đã lưu lại cho đời một tấm gương sáng ngời về bậc xuất gia chân chính, mẫu mực.

Đây cũng là món quà chúng con dâng lên Sư trưởng với tất cả tấm lòng tôn kính biết ơn, trong những ngày Người sắp bước sang tuổi cửu tuần.

Chúng tôi tha thiết thỉnh cầu Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, cùng chư vị thức giả, thùy từ lân mẫn đính chánh những chỗ sai lầm, bổ sung những phần thiếu sót để lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn.

Chúng tôi vô cùng cảm niệm ân đức của Quý vị.

Trân trọng,
Ni trưởng Giác Nhẫn
Ni trưởng Như Huy
Ni trưởng Huyền Huệ
Ni trưởng Như Hoa

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang