Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
NẺO VỀ CHƠN NHƯ
(Niềm Xúc Cảm trong ngày Kim Quan Cố Hòa Thượng Thích thượng Đỗng hạ Minh nhập tháp)

Hỡi ôi !

Một ngôi sao vừa tắt

Một đại thọ vừa xiên

Một thuyền vừa ghé bến

Người trở về Tây Thiên.

Vườn Linh Sơn cây lặng yên tang tóc

Chùa Già Lam khắc khoải ngóng Tôn Sư

Chốn Thiền Lâm leo lét ngọn đèn mờ

Tháp Bánh Ít đứng chơ vơ lạnh lẽo.

Kính nhớ Tôn Sư !

Được sản sinh từ quê hương Bình Định

Được dưỡng nuôi nơi đất mẹ An Nhơn

Được hun đúc chí khí cao áo vải

Được hấp thu Đạo lực Tổ Nguyên Thiều.

Hy hữu thay !

Mười ba tuổi sớm xuất gia nhập Đạo

Mười sáu tuổi liền thọ giới Sa Di

Mười chín tuổi đã đắc Pháp Tỳ Kheo

Hai mốt tuổi được cử đề Thủ Tọa.

Bóng Người xưa :

Thuở thiếu thời yên thân nơi bổn tự, Khánh Vân sớm chiều chuông, mõ, đẩu ngân vang

Khi trưởng thành tung cánh đến phương xa, chốn Thiền Lâm tháng ngày Luật, Luận, Kinh thấm đượm.

Nhất tâm học Đạo, tại Nha Trang, Người dồi mài trọn Khóa nơi Học Đường Trung Việt

Thiên lý tầm sư, đến Xứ Huế, Người tham học bao năm với Danh Tăng Thượng Thủ.

Tam Thùa Tứ Giáo, thấu đạt huyền cơ diệu lý

Ngũ Minh Bá Nghệ, tinh thông phương tiện pháp môn.

Thế rồi :

Vị trai Bồ Đề, mùi Thiền lan rộng, lấy kinh tài đào tạo Tăng Ni

Lý kinh giải thoát, hương Đạo bay xa, đem Chánh Pháp khai bày tứ chúng.

Phật Học Viện Hải Đức, Vị Giám Học tận tụy đề ra bao kế hoạch, chương trình

Viện Cao Đẳng Nha Trang, Phó Viện Trưởng hết lòng chăm lo từng chén tương, bắp cải.

Nhờ đó :

Vườn Thiền nảy nở nhiều nụ mầm, hoa trái

Đạo Pháp sản sinh nhiều Pháp Khí, Tăng Tài

Sáng đạo hạnh Kế Vãng, Khai Lai

Tròn tâm nguyện tiếp tăng, độ chúng

Dấu hài còn in :
Chùa Quảng Hương Già Lam sum tựu,
Người về
    Hoa nở
      Bát Nhã ngân
Phật Học Đường Vạn Hạnh cung nghinh,
Người đến
     Tâm khai
         Tuệ Trí trưởng
Đại Giới Đàn Trí Thủ chứng minh,
 Người dạy
      Chúng vâng
              Giới Pháp đắc.
Nha Trang Long Sơn Viện tọa thị,
Sư tuyên
              Chúng tụng
          Yết Ma thành.

Giữa hội chúng :

Nhằm thời nhiều hình tợ Sa Môn,

Ngài biên soạn Sách Trùng Trị Tỳ Ni.

Trong lúc lắm điều chưa khế hợp,

Ngài chứng nghĩa Bộ Tân Tu Đại Tạng.

Luôn uyển chuyển với Từ Tâm nhiếp hóa

Tùy nghi theo trường hợp căn cơ

Vẫn nghiêm minh trong Diệu Pháp hộ trì

Y cứ nơi khai giá trì phạm.

Mỗi lời nói đều hợp nơi kinh điển

là thước vàng làm tiêu chuẩn Tăng Ni

Lúc động tịnh luôn ứng với Thiền môn

là bài học để sáng soi nhân thế.

Ngài là :

Ngọn Thiền đăng soi lối

Bậc mô phạm chỉ đường

Ngài hiện diện để giữ gìn giềng mối

Ngài vân du để tuyên diễn kỷ cương.

Bảy Mươi Tám năm trong trần thế

Năm Mươi Chín hạ ở Tòng Lâm

Trao đến đời nhiều mật ngọt hoa thơm

Giữ nơi Đạo một vị hương giải thoát.

Nhưng hôm nay :

Hóa kỳ vừa mãn, Ngài thuận thời chích lý quy Tây

Trần duyên đã hết, Ngài tùy cơ xả thân bỏ uẩn.

Cõi dương gian một bóng Đạo Sư vừa khuất dạng

Nơi Tịnh Độ chín phẩm Liên Hoa đã hiện sanh.

Kể từ đây :

Miền Khuông Việt ai thừa hành Phật sự?

Tuyển Phật Trường ai tuyên giáo Pháp nghi?

Vụ Giáo Dục ai  chăm lo Tăng thể?

Đại Tạng Kinh ai chứng nghĩa huyền vi?

Vào giờ này :

Không gian sầu u uất

Tứ chúng lệ ngắn dài

Tiếng kinh ngân đưa Linh thượng Liên Đài

Lời thán cảm nhập Quan vào Bảo Tháp.

Mãi về sau :

Sỏi Long Sơn sáng chiều khe khẽ

Chuông Già Lam khuya sớm ngân nga

Lòng tứ chúng tháng năm tưởng niệm

Gương Ân Sư muôn thuở không nhòa.

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông,  Tứ Thập Nhị Thế, Long Sơn đường thượng, húy Thị Khai, tự  Hạnh Huệ, hiệu Đỗng Minh Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.

Chùa Lục Hòa, Boston, Hoa Kỳ, đêm 20 tháng 06 năm 2005

(Đêm 14 tháng 05 Ất Dậu)

     Khể Thủ

Thích Đồng Trí

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/nguoi/neoveChanNhu.htm

 


Vào mạng: 25-7-2002

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang