Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
BÁI BIỆT ÂN SƯ
 Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng thượng Đỗng hạ Minh !
Thích Đồng Trí

Con đang lật trang Luật Kinh Ngài viết

Để hiểu sâu nghĩa Y áo Cà sa

Đọc dang dở, con hay tin bi thiết

Người mãn duyên, vừa ra khỏi Ta Bà !

 

Hỡi ôi !

 

Bài con viết về Sa Môn – Tăng Sĩ

Đang chờ Người duyệt chứng nghĩa cho con.

Viết chưa xong, Người thâu thần an nghỉ

Cầm bản văn lòng se thắt, héo hon.

 

Nhớ Giác Linh xưa :

 

Tại Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định

Xứ anh hùng, nơi đất Tổ sinh thân.

Hai anh em đều lập chí xuất trần

Mười ba tuổi vừa đồng chơn nhập Đạo.

 

Nhờ Cha Mẹ đã tin sâu Tam Bảo

Nên sanh con bực Thánh Chủng Thiệu Long

Đời Bốn Mươi Hai Lâm Tế Môn Phong

Sư Chơn Quang ban “Đỗng Minh” Đạo Hiệu.

 

Chùa Khánh Vân tu ba năm, làm điệu

Khánh Vân xưa khai mở nghiệp Lý Triều

Khánh Vân nay dưỡng Thạc Đức cao siêu

Tuổi mười sáu thọ Sa Di giới pháp.

 

Nhiều danh Tăng xét căn ưa, duyên hạp

Đem về trao hết sở học, sở hành

Qua Thiên Hưng rồi chuyển đền Thiền Lâm

Ngài Trí Thắng, Ngài Huyền Tân dạy Đạo.

 

Mười chín tuổi được Thập Sư giám khảo

Và Quốc Sư cũng đặc cách cho truyền

Quý hóa thay! Thật hy hữu nhân duyên

Tại Thiên Đức Người đăng đàn thọ giới.

  

Rồi tiếp tục tại Nha Trang Trung Việt

Trải bốn năm Người mài miệt học tu

Mãn Học Đường, Người thâm hậu công phu

Năm “Năm Tư” (54) vào Sài Gòn học Dược.

 

Là chân Tăng, Ngài thương dân, yêu nước

Nên dồi trau nhiều phương chước độ sinh

Từ Công Xảo đến Y Phương Minh

Gồm thâu thảy nơi mình bao phương tiện.

 

Rồi sau đó với nhu cầu tu tiến

Vượt đường xa ra xứ Huế tầm Thầy

Đủ phước duyên như Rồng được gặp mây

Ngài tham học những Danh Tăng Thượng Thủ.

 

Tại Từ Quang, Ngài hai năm lưu trú

Cấp chuyên sâu, Ngài học đủ sách kinh

Phật Pháp như hải tạng chứa vào mình

Kể từ đó lo độ sinh, độ chúng.

 

Năm Năm Bảy (57) nhiều khó khăn nghèo túng

Làm Vị Trai, mở hãng “Lá Bồ Đề”

Ngài phân công, tổ chức đủ mọi bề

Việc bào chế vốn là nghề lão luyện.

 

Thế mới hay thuật tùy cơ ứng biến

Ngài triển khai nhiều phương tiện tuyệt vời

Nương đức Ngài, Tăng chúng được thảnh thơi

Bồi Tuệ Trí cho đèn Thiền tỏ rạng.

 

Đến Sáu Ba (63) khi gặp cơn pháp nạn

Lòng vị tha với vô hạn Tâm Từ

Tâm vẫn hằng an trụ cõi chơn như

Thân lăn xả vào đấu tranh phản đối.

 

Rồi sau đó khi tình hình an ổn

Giáo Hội cần lo chỉnh đốn lớp trường

Vụ Giáo Dục, Ngài - Vụ Trưởng - thừa đương

Rồi Giám Học Phật Học Đường Hải Đức.

 

Cao Đẳng mở, Ngài chung tay góp sức

Lo điều hành, chăm sóc mọi Tăng sinh

Bắp cải, chén tương thật thấm thía ân tình

Nuôi bao lớp Tăng Tài cho Đạo Pháp.

  

Ngài từng chịu bao nhiêu năm khổ cực

Cũng bởi vì thời thế với chướng ma

Nhưng lửa sao thiêu hủy được vàng già

Ngọc càng giũa, càng xát chà, càng sáng.

 

Từ Tám Hai (82) vẫn kiên trì không nản

Dạy Luật và Tuyên Luật khắp Đạo Tràng

Cho Pháp âm vẫn còn mãi ngân vang

Cho bảy chúng được cơ duyên tế độ.

 

Những năm sau không ngại già, ngại khó

Ngài đứng ra lo việc dịch Luật – Kinh

Sau bao năm đã để lại công trình

Thật đồ sộ làm giàu cho Tạng Việt.

 

Ơn đức Ngài kể làm sao cho xiết

Hiện giờ đây còn bao việc dở dang

Thế mà Ngài đã mãn hóa trần gian

Khiến tứ chúng dạ bàng hoàng thương tiếc.

 

Khi sinh tiền dù lo toan trăm việc

Ngài vẫn thường thăm Bình Định Tỉnh nhà

Thầy và Ngài cùng đàm Đạo uống trà

Con hầu cạnh như bên Cha, bên Chú.

 

Dù ít ỏi, hiếm hoi nhưng cũng đủ

Đọng trong con sâu sắc những ân tình

Giờ này đây Ngài cất bước đăng trình

Con nhìn lại di hình bao thổn thức.

 

Đời hiếm có bậc Cao Tăng Thạc Đức

Nay còn đâu “Sư tử của miền Trung”

Phong thái an nhiên đĩnh đạc ung dung

Các loài thú đều hãi hùng kính nễ !

 

Phương trời xa con ngậm ngùi rơi lệ

Nén tâm hương xin kính tiễn Ân Sư

Hết dạo chơi trong cuộc thế huyễn hư

Nguyện Người nhập thể nhất như tịch diệt.

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông,  Tứ Thập Nhị Thế, Long Sơn đường thượng, húy Thị Khai, tự  Hạnh Huệ, hiệu Đỗng Minh Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.

                                                                                                      Chùa Lục Hòa, Boston, Hoa Kỳ, ngày 17 tháng 06 năm 2005

                                                                                                        (Ngày 11 tháng 05 Ất Dậu)

Khể Thủ

Thích Đồng Trí

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/nguoi/baibiet_ansu.htm

 


Vào mạng: 25-7-2002

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang