Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Luật Học Tinh Yếu

HT. Thích Phước Sơn


 

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Nội dung dạng (pdf) / (doc)

Chương 1: GIỚI BẢN CỦA TỲ-KHEO

I. KHÁI QUÁT VỀ GIỚI LUẬT        

1. Dẫn nhập     

2. Luật tạng được truyền dịch sang Hán văn     

2.1. Các bộ quảng Luật           

2.2. Năm bộ luận của Luật       

3. Phân tích nội dung Luật bộ   

3.1. Nội dung Luật Tứ Phần    

3.2. Nội dung Luật tạng Pàli     

II. LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA LUẬT TỨ PHẦN      

1. Việc xiển dương Luật Tứ Phần tại TQ          

2. Việc xiển dương Luật học tại Việt Nam        

 

Chương 2: CÁC PHÁP YẾT-MA

I. KHÁI QUÁT VỀ YẾT-MA.           

1. Định nghĩa Yết-ma   

2. Phân loại Yết-ma.    

3. Những yếu tố cần thiết cho pháp Yết-ma.    

4. Các giai đoạn tiến hành Yết-ma.       

5. Các yếu tố để thành tựu Yết-ma.     

6. Già Yết-ma.

7. Phi tướng của Yết-ma.         

II. THIẾT LẬP CƯƠNG GIỚI           

1. Các loại cương giới  

1.1. Cương giới tự nhiên.         

1.2. Cương giới pháp định.       

2. Thể thức kết và giải các cương giới  

2.1. Kết và giải giới trường       

2.2. Kết và giải tịnh trù (tịnh địa)          

2.3. Kết và giải đại giới có giới trường. 

2.4. Kết và giải giới không mất y trong….        

2.5. Kết và giải giớùi không lìa y thông…         

2.6. Kết và giải tiểu giới…       

III. TRUYỀN GIỚI, THỌ GIỚI         

1. Bước đầu xuất gia    

1.1. Thành phần đệ tử của Phật.           

1.2. Tư cách làm thầy. 

1.3. Yết-ma súc chúng.

1.4. Thế phát xuất gia, thọ giới Sa-di    

1.5. Ngoại đạo xuất gia.           

2. Tổng quát về giới Cụ túc.     

2.1. Ý nghĩa của giới Cụ túc.    

2.2. Vấn đề đắc giới:    

2.3. Điều kiện của giới tử:        

2.4. Tư cách của giới sư:          

2.5. Các điều kiện cần thiết để Yết-ma….        

3. Tiến hành tác pháp   

3.1. Thỉnh giới sư         

3.2. Yết-ma sai Giáo thọ.         

3.3. Giáo giới giới tử.   

3.4. Bạch Tăng dẫn giới tử vào.           

3.5. Giới tử bạch Tăng xin giới.

3.6. Yết-ma hỏi các chướng pháp.       

3.7. Hòa thượng khai đạo giới tử.         

3.8. Bạch tứ Yết-ma truyền giới Cụ túc.           

3.9. Truyền pháp tứ khí.          

3.10. Truyền pháp tứ y

3.11. Giáo giới giới tử. 

4. Ni xuất gia và thọ giới          

4.1. Vấn đề Thức-xoa-ma-na. 

4.2. Những dị biệt giữa Ni và Tăng…. 

IV. BỐ-TÁT TỤNG GIỚI      

1. Duyên khởi về sự Bố-tát.     

2. Vấn đề sám hối trước khi Bố-tát.     

3. Triển hạn thuyết giới.

4. Những quy định liên quan đến Tỳ-kheo…    

5. Thuyết giới cho Sa-di.          

6. Người chưa thọ Cụ túc không được nghe… 

7. Trường hợp Ni chúng cầu thầy Giáo thọ.      

8. Vấn đề gởi dục và thuyết tịnh.          

9. Trường hợp Tỳ-kheo mắc bệnh cuồng si      

10. Linh động thuyết giới khi gặp nạn duyên.     

V. AN CƯ VÀ TỰ TỨ           

1. An cư          

1.1. Lý do An cư.        

1.2. Thời gian An cư.   

1.3. Tác pháp An cư.  

1.4. Ra ngoài cương giới.         

2. Tự tứ          

2.1. Ý nghĩa Tự tứ       

2.2. Tác pháp Tự tứ    

VI. TẠP SỰ    

1. Y Ca-thi-na 

1.1. Nguyên nhân Phật chế Y Ca-thi-na.          

1.2. Định nghĩa Y Ca-thi-na.    

1.3. Lợi ích của Y Ca-thi-na    

1.4. Thời gian hiệu lực của Y Ca-thi-na.           

1.5. Người giữ y Ca-thi-na cần có 5 đức tính.  

1.6. Những người không được hưởng….         

1.7. Y Ca-thi-na mất hiệu lực trong…  

1.8. Trường hợp không biết cách thọ y….        

2. Phân vật      

2.1. Phân loại Tăng vật.           

2.2. Nguồn gốc của Tăng vật.  

 

Chương 3: THỂ THỨC SÁM HỐI VÀ TRỪNG PHẠT

I. PHẠM TỘI VÀ SÁM HỐI 

1. Khái quát về ngũ thiên thất tụ           

2. Sám hối tội Ba-la-di 

2.1. Trường hợp phạm tội mà che giấu.

2.2. Trường hợp phạm tội mà phát lồ.  

2.3. Trường hợp tái phạm.       

3. Sám hối tội Tăng tàn

3.1. Định nghĩa khái quát ( )     

3.2. Hành phú tàng hay hành biệt trú.    

3.3. Hành Ma-na-đỏa. 

3.4. Xuất tội hay giải tội           

3.5. So sánh cách xử trị giữa Tăng và Ni          

4. Sám hối tội Thâu-lan-giá      

4.1. Định nghĩa và phân loại:     

4.2. Thể thức sám hối. 

5. Sám hối tội Xả đọa  

5.1. Thể thức xả vật và sám hối

5.2. Thể thức trả lại vật

6. Sám hối tội Ba-dật-đề         

6.1. Thể thức thẩm sát các tội tùng sinh

6.2. Thể thức thỉnh vị chủ sám tội…     

6.3. Thể thức sám hối tội Tùng sanh… 

6.4. Chính thức sám hối tội căn bản…  

7. Sám hối tội Ba-la-đề Đề-xá-ni         

7.1. Phân biệt tướng của tội.    

7.2. Thể thức thỉnh vị chủ sám hối tội…

7.3. Thể thức sám hối chính     

8. Sám hối tội Đột-cát-la         

8.1. Thể thức thỉnh vị chủ sám hối        

8.2. Phép sám hối tội do cố ý   

8.3. Sám hối tội do vô ý           

II. VI PHẠM VÀ TRỪNG PHẠT      

1. Pháp Yết-ma khiển trách     

2. Pháp Yết-ma tẫn xuất          

3. Pháp Yết-ma y chỉ   

4. Pháp Yết-ma cấm đến nhà cư sĩ       

5. Pháp Yết-ma cử tội không nhận tội  

6. Pháp Yết-ma cử tội, có tội mà không…       

7. Pháp Yết-ma khuyên người bỏ ác kiến         

8. Pháp Yết-ma can người phá Tăng    

9. Pháp Yết-ma khiển trách đệ tử        

10. Pháp khuyên và đuổi Sa-di tà kiến 

11. Pháp Yết-ma can Tỳ-kheo-ni theo…         

12. Pháp Yết-ma cảnh cáo Tỳ-kheo của Ni… 

13. Pháp Yết-ma phú bát (tẩy chay)     

14. Pháp Yết-ma công nhận học gia     

 

Chương 4: GIỚI BỒ-TÁT

I. KINH ĐIỂN CĂN BẢN CỦA GIỚI BỒ-TÁT       

1. Bồ-tát anh lạc bản nghiệp kinh         

2. Phạm Võng kinh Bồ-tát giới bản       

3. Du-già sư địa luận Bồ-tát giới bản    

4. Bồ-tát địa trì kinh     

5. Bồ-tát thiện giới kinh

6. Ưu-bà-tắc giới kinh  

II. NỘI DUNG CÁC GIỚI BẢN       

A. Giới bản Phạm Võng           

B. Giới bản Du-già       

C. Giới bản Ưu-bà-tắc 

III. KHỞI NGUYÊN CỦA GIỚI PHÁP BỒ-TÁT     

1. Giới Bồ-tát Phạm Võng của ngài Cưu-ma…

2. Địa Trì Giới Bổn của Tam tạng…     

IV. ĐIỀU KIỆN TRUYỀN THỌ GIỚI BỒ-TÁT        

1. Điều kiện của giới tử

1.1. Phải có cái thiện để cảm giới:         

1.2. Không có cái ác làm chướng giới:  

2. Điều kiện của pháp sư         

V. THỂ THỨC THỌ GIỚI BỒ TÁT  

1. Thể thức tự thệ thọ giới        

1.1. Lễ kính Tam Bảo: 

1.2. Thọ tứ y (Tứ bất hoại tín). 

1.3. Sám hối 3 nghiệp  

1.4. Phát bốn thệ nguyện lớn.   

1.5. Tự thệ thọ năm trọng giới. 

1.6. Tán thán giới đức. 

1.7. Hồi hướng.           

2. Thể thức thọ giới với Pháp sư.          

VI. THỂ THỨC SÁM HỐI     

1. Trường hợp xả giới hay mất giới       

2. Thể thức bố-tát       

VII. SO SÁNH GIỚI TỲ-KHEO VÀ GIỚI BỒ-TÁT

 

PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục 1: GIỚI BẢN CỦA ĐẠI TỲ-KHEO THUỘC…        

Phụ lục 2: ĐỐI CHIẾU CÁC BỘ LUẬT…     

Phụ lục 3: NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI BỒ-TÁT… 

TÀI LIỆU THAM KHẢO       

 

 

Phụ Lục (pdf) / (doc)

 

---o0o---

 

 


Vào mạng: 26-05-2009

Trở về thư mục "Kinh điển"

Đầu trang