Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tịnh Tư Ngữ
Pháp Sư Chứng Nghiêm
Thích Giải Hiền
dịch
Sàigòn 2001 ; PL. 2545

 

MỤC LỤC

PHẦN MỘT

Hiện tại là thời cơ tốt nhất.

Như trăng, như gương, như nước.

Người ta bị thương, lòng mình đau xót.

Hoa sen thanh tịnh.

Tình thương vô nhiễm.

Hạt lúa chín tròn đầy.

Cỏ vô minh và duyên giúp ích.

Phiền não và Bồ đề.

Ngộ rằng trời đất bao la.

Nhẹ chừng nào, nặng chừng ấy.

Bài học đầu tiên về đạo đức lòng người.

Sức mạnh của một hạt giống.

Trang giấy trắng của đời mình.

Công sở là đạo tràng.

Khi giọt sáp rơi.

Đời người hữu hạn, thế giới vô hạn

Thấm nhuần trong cội nguồn của nhân tính.

Thuyết pháp không lời.

PHẦN HAI

A.Đối cảnh trả lời

Nói về thiện mỹ.

Nói về đức hạnh.

Nói về sinh mạng.

Nói về lòng khoan dung, nhu hòa.

Nói về sự thiếu sót.

Nói về việc thực tế.

Nói về việc làm.

Nói về bổn phận.

Nói về trách nhiệm.

Nói về công thông.

Nói về sửa lỗi.

Nói về nghèo và bệnh.

Nói về tình yêu.

Nói về phận con dâu.

Nói về việc dạy con.

Ba ý nguyện đầu xuân.

B.  Tùy cảnh khai thị

Nói về tín ngưỡng.
Nói về việc học Phật.
Nói về công đức.
Nói về nhân quả.
Nói về mê tín.
Nói về tu hành.
Nói về thần thông.

TIỂU SỬ PHÁP SƯ CHỨNG NGHIÊM

Chẳng ai trong khắp nhân thế mà tôi không yêu thương

Chẳng ai trong thế gian này mà mình không tin

Không vương mang, lòng luôn tha thứ những ai trót lỗi lầm.

Những lời khai thị này xuất pháp từ tâm linh kiên định và thiện mỹ của Pháp Sư Chứng Nghiêm.

Pháp Sư sinh năm 1937 tại trấn Thanh Thủy, Đài Trung, Đài Loan.

Năm 1963, y chỉ Đại sư Ấn Thuận xuất gia. Năm đó Pháp sư vừa tròn 26 tuổi. Được Đại sư phú pháp cho chữ " Vì Phật giáo, vì chúng sanh".

Năm 26 tuổi (1966), Pháp sư thành lập Phật giáo Khắc nạn Từ Tế Công Đức Hội.

Từ sau năm 1966 cho đến nay, thế giới Từ Tế dưới sự dìu dắt và lòng từ bi của Pháp sư đã từng bước vững vàng và phát triển. Ngày nay thàng viên của hội Từ Tế có mặt khắp các nơi có khổ đau và tai nạn trên thế giới.

Thông qua việc đích thân tham gia bạt trừ đau khổ cho nhân sinh, những người đệ tử của Pháp sư tinh thần cần tuân theo chí nguyện hành Bồ tát đạo kiên định của thầy. Lấy từ bi trí tuệ thanh lương của Phật Đà, kiên thành phụng hành tâm nguyện của Pháp sư.

Nguyện cầu nhân tâm thảy đều thiện hóa.
Nguyện cầu xã hội hết thảy an vui.
Nguyện cầu muôn loại chấm dứt nạn tai. 

Trích từ trang Quảng Đức

http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/tinh_tu_ngu.htm

 


Vào mạng: 1-12-2001

Trở về mục "Các bài pháp luận khác"

Đầu trang