Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Thiên Khai Huỳnh Đạo Thi Pháp
tiếp bài hồ đại hiệp Đạo Vàng tâm pháp
Thái Thị Minh Ngọc

Thiên Khai Huỳnh Đạo

THIÊN địa minh minh cầu chúa ngọc

KHAI hoa diệu pháp thanh tịnh tâm

Huỳnh đạo tâm pháp diệu lý minh

ĐẠO vàng phật đà truyền tâm pháp .

 

Thi Pháp

Tam thế phật chẳng màn cực khổ

Bố huyền cơ cứu độ ngũ châu

Chúng sanh ly loạn hoàn cầu

Nhơn sanh than khóc thản sầu biết bao.

 

Xin thánh chúa chỉ bài hộ giúp

Đức hồng ân lao lực thần thông

Hiệp nghĩa lưới trời mưa răn  

Đại đức thánh chúa thi văn nhiệm mầu .

 

Bài Thi

Chỉ giáo nhơn sinh hồ đại hiệp

Đại hiệp báo địa thị siêu mầu

Siêu mầu khai hóa đại long vân

Vỉ đức gồm thâu khắp hoàn cầu.

 

Thập bát thánh nhân hòa đại chủng

Nhị huyền ngươn khí lọc từ thiên

Từ thiên khai hóa đại long hoa

Cửu  ức thánh nhân hồi phật vị .

 

Nho Giáo

Thái thượng vô ngôn hữu đạo thành

Bạch vân hữu nhãn kiến nhơn sanh

Kim quang đắc kiếp tu tâm thiện

Tinh đẩu nan tri ngã đô thành.

 

Quang minh nam hải trấn thiền môn

Âm cảnh năng tri độ dẫn hồn

Bồ đoàn thanh tịnh liên hoa thất

Tái thế tâm ưu khơi đạo tâm.

 

Diễn thánh nghĩa thi tài nhi nữ

Lấy kinh luân giáo nghĩa khuê phòng

Nữ lưu phẩm hạnh giá sạch trong

Vai trò học đạo, điều nghĩa nhân .

 

Hiểu cho thấu máy linh cơ tạo
Học cho thông trí xảo văn-minh
Gồm Thâu tài đức, nhập tâm linh
Làm cho dân thạnh phước giàu sang .

 

Quan thánh tái hiệp hớn triều châu

Thánh đức mật tông ẩn thế trần

Đế thánh nhất tâm trung khí nghĩa

Thánh ý xuất diện hảo vinh phong.

 

Thư pháp thánh nghĩa thạnh hòa thiên

Hư vô qui phục nhơn sanh khí

Tạo vạn cổ nhân chiếu phật duyên

Thành đạo thánh nghĩa do phật sự.

 

Thái điền giáo pháp ký huyền cơ

Bạch sắc tông chơn hộ đạo thơ

Tâm ấn đại từ trao lý nhiệm

Huyền vi giáo chủ ẩn thâm uyên.

 

Khai diệu lý cần duyên muôn kiếp

Mở đạo vàng để tiếp ngày nay

Ngày nay đúng buổi thi tài

Vừa công góp sức, kịp ngày long hoa.

            ……………………

THIÊN địa minh minh ý hảo cầu

TÔN hoàng xuất thánh khai ngươn đức

DI ngôn chuyển bút khai diệu pháp

LẠC việt trường thi tam giáo hiện.

 

Hoằng   Pháp

Trên ngàn dân số người ta

Thiện nam, thiện nữ, nhỏ già đâu đâu

Nghe đồn phật giảng pháp mầu

Cũng đồng kéo lại, mà cầu xuất gia

Cao hơn thiên chúng, người ta

Phật là thánh chúa, từ hòa, đại bi

Nhìn tường tâm trí đó đây

Pháp chi cần yếu, vậy thì thuyết qua

Phán rằng: nên hiểu lời ta

Từ bi giáo chủ, thích ca dạy đời

Ai tu chánh đạo của ngài

Bây giờ sanh lại, hầu đài pháp hoa

Ai đem chuỗi ngọc, hương, hoa

Phướn, cờ, tàn lọng đẹp và phương phi

Cúng dường giáo chủ phật đà

Bây giờ sanh lại, hầu đài pháp hoa

.

Minh Ngọc Định Tâm

Định tâm giác ngộ, thước đo nhân tâm

Đạo ở lòng người,nhân tâm phúc hậu

Định tâm an dưỡng,trí tuệ khai sáng

Chúng sanh bình đẳng,năm tốt năm lành

Định tâm niệm phật,hộ pháp hộ niệm

Thánh nhập tâm linh,tám tốt hai lành

Định tâm đầy đủ,trí tuệ thánh linh

Lời hay ý đẹp,nói lời phúc hậu

Định tâm tu dưỡng,phật giáo thánh hiền

Hạnh phúc hợp duyên,biết thiện tri thức.

Ngọn nén soi sáng,trong lòng thánh thiện

Tình nghĩa keo sơn,kết nghĩa thánh nhân.

 

Mười  Pháp - Giới

1- Phật : Tâm ngộ thật tướng,duyên khơi tánh không,tự giác,giác tha,từ bi, hỷ xả.

2- Duyên giác : Mười hai duyên khởi,không thầy tự ngộ,thanh tịnh tâm nguyện,gương mẩu giữa đời.

3- Bồ  Tát : Phát tâm bồ đề,trên cầu thành phật,dưới độ chúng sanh,trải mình hành đạo.

4- Trời : Khéo tu thập thiện,tạo phước,cúng dường,sắc,vô,sắc thiền,,là cỏi chư thiên.

5- Thanh Văn : Biết đời đau khổ,tâm cầu diệu pháp,theo phật học pháp,ruộng phước thế gian.

6- A  Tu  La : Phước báo như trời,đức lại kém vơi,sân hận, tật đố,tranh đấu mọi nơi.

7- Người : Giử gìn ngũ giới,hoặc ít,hoặc nhiều,sang hèn,thọ yểu,theo nghiệp cảm chiêu.

8- Ngạ  Quỉ : Tham lam, bỏn xẻn,ích kỷ,ghét ganh,thấy lợi giành tranh,đói khổ hoành hành.

9- Súc  Sanh : Ngu si, biếng lười,dối gạt,móc bươi,làm thân súc vật,đền trả cho người.

10- Địa  Ngục : Không tin nhân quả,độc ác hại nhau,chẳng kính tam bảo,địa ngục khổ đau.

 

Mười Điều Tâm Niệm

1- Nghĩ đến thân thể, đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật, thì tham dục dễ sinh.

2- Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn, thì kiêu sa nổi dậy.

3- Cứu xét tâm tính, thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc, thì sở học không thấu đáo.

4- Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không chông gai, thì chí nguyện không kiên cường.

5- Làm việc đừng mong dể thành, vì dễ thành lòng thường kiêu ngạo.

6- Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình, thì mất đạo nghĩa.

7- Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì thuận chiều ý mình, tất sinh tự kiêu.

8- Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân có mưu tính.

9- Thấy lợi thì đừng nhúng tay, vì nhúng tay, thì hắc ám tâm trí.

10- Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài.

 

Lời  Hay  ý  Đẹp

      Diễn nghĩa......Trước hết chúng ta cùng nhau thắp lên nén hương lòng, Kính nhớ phật tổ di đà, vô lượng thánh nghĩa đã tiếp dẫn soi sáng tâm kinh. tương lai nhờ  ấm tình cha ông, làm nên cỏi văn đối tổ tông phụng thờ, đạo làm con chớ hửng hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ lòng hảo tâm.

      Ý  nhạc......Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên. nhớ hoài công ơn ngày thánh đang về, gốc có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. làm con phải nhớ tổ tiên, làm con báo hiếu tròn niên. sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. xin hiến dâng nầy đóa hoa lòng, nầy đóa hoa lòng.

      Xuân về dâng lên, nhớ về tổ tiên, chân thành ghi ơn, kính trọng thánh hiền, tình thắm lâu bền, tình thắm lâu bền. từ lòng thánh thiện,  hiền hòa phúc hậu, trổ hoa đạo đức.

 

Dâng  Hương  Tổ  Tiên

Nguyện hương thơm đến tổ tiên chứng lòng

Trăm họ nhuần gọi ơn đức tổ tiên

Cửu huyền thất tổ chư linh hộ mạng

Nội ngoại đồng đức gia đình quyến thuộc

Cầu nguyện cửu huyền thất tổ xin thương

Xin độ con cháu làm việc lương thiện

Lập nghiệp gặp may tạo phước giàu sang

Tích thiện tu phước con cháu nên người

 

Cầu  Nguyện

Cầu cửu huyền xin thương khai khiếu

Giúp con cháu học hiểu văn từ

Gần điều nên lánh lẽ hư

Học tu diệu pháp đặng trừ nghiệp oan

Cầu thất tổ chơn linh nhập thánh

Đủ thông minh học lễ học văn

Duyên may gặp hội long hoa

Pháp phật chuyển đến pháp hoa con nhờ

Nhờ cửu huyền lưu truyền tại thế

Con vẫn mong truyền kế khói hương

Nguyện cầu thất tổ xin thương

Cho tâm vửng trụ noi đường thảo ngay

Duyên xưa tạo phước nay gặp đạo

Xin hộ trì con cháu tu tâm

Diệu pháp thanh tịnh xin  tầm

Xa lìa oán hận đặng tầm thiện tâm.

 

 Thánh  Tâm  ý  Thức

Con tiên, cháu phật, tùng tâm diễn nghĩa

Diệu pháp âm nhạc, tiên nói phật giáo

Tư tưởng, tương lai, trong tầm tay ta

Văn chương ngôn ngữ, hay đẹp ý tốt

Khôn ngoan khéo léo, điều dưỡng tâm đắc

Chuyên chú học hành, được đổ đạt cao

Tạo dựng hạnh phúc, nhà cửa khang trang

Công danh sự nghiệp, tương lai huy hoàng

Có lòng nhân đức, ước nguyện thành tài

Học nghề khéo, thành công làm ra tiền

Ước nguyện thành, sáu lợi ích có được

1.Gia đình vui vẻ,              2.Có tiền mua sắm

3.Nhà cửa khang trang,  4.Dành dụm làm vốn

5.Tạo nhiều công đức,    6..Xinh đẹp tươi vui.

 

 


http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/thienkhaihuynhdao.htm

 


Cập nhật: 03-03-2008

Trở về thư mục "Các bài pháp luận khác"

Đầu trang