Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Thánh điển nho giáo
Trần Hơn Sâm

Tháng giêng – năm 2008

 

      Đầu năm tuy mệt mỏi lo âu nhưng vẫn thành công, hoàn thành nhiệm vụ qui nguyên tam giáo hiệp ngũ chi - tiếp dẫn đạo tâm,  Tiếp dẫn đạo nhân, tu tâm học đạo nho giáo kinh điển thi pháp đạo nhân,thần,tiên,thánh, Phật.

      Các bậc hiền nho, khi đã công phu tu thân đắc lực, tề gia kết quả mới tiến hóa tâm linh mà phát minh thêm rằng bản thân là một quốc gia, nơi đó có quân thần, tướng sĩ và nhơn dân hiệp lại thành một cộng đồng giang sơn và tất cả chung sống trong mối đạo trị quốc, trên dưới rất phân minh:

 

Thi pháp:

 

Trần Hớn Sâm

 

Một chồng làm chủ gia đình,
Linh hồn chơn chánh trọn tình tề gia.
Chơn thần nội tướng trong nhà,
Vía khôn hồn sáng, hiệp hòa âm dương.

Lục căn tuân giữ cang thường,
Lục trần hỗ trợ thiên lương rỡ ràng.
Thất tình lục dục mở mang,
Tề gia đắc lực, Thiên đàng là đây.

 

Thi pháp:

 

Quốc gia vốn tại thân nầy,
Non sông đất nước, an bày quốc dân.
Vua minh quân, quan trung thần,
Dưới trên vẹn đạo, nhơn dân thái bình.

 

Trước tu thân đắp nền nhơn đạo,
Biết tề gia thông thạo đạo nhà,
Rồi ra lãnh đạo quốc gia;
Nước nhà an trị, âu ca thái bình.

 

Ðạo tu thân nơi mình vẹn vẻ,
Ðạo tu thân diệu kế hiền nho,
Trị quốc sách thánh trăm pho,
Ðạo bình thiên hạ nung lò hóa công.


Tiểu linh quang mở lòng lập đức,
Công án nho: quán nhứt chấp trung,
Thiên nhơn diệu hiệp một lòng,
Lập đời thánh đức,kỳ công muôn đời.

 

Ðạo hạnh mẫu mực đường tu,
Tu không lập hạnh như mù rờ voi.
Tiên gia còn bị quả nhồi,
Phật gia không hạnh,suốt đời gian nan.


Công trình khai mở giác năng;
Tiên thì bác ái, Phật hằng từ bi.
Nói chung, tứ lượng, tu trì,
Từ, bi, hỉ, xả, thực thi vẹn toàn.

 

Tâm trời đất vô biên, vô lượng,
Tâm con người hướng thượng qui nguyên,
Lòng từ, cảm kích ân thiên,
Thương người,thương vật,thương riêng phận mình.


Mình là một nguyên-linh nhập thế,
Nhớ căn lành hồ dễ phôi pha,
Nguồn lành cội phúc đâu xa,
Hiệp lòng trời đất nơi ta huy hoàng.


Tánh linh vốn ngọc hoàng tế thế,
Cám thương đời dâu bể trầm luân,
Cứu đời khổ ải gian truân,
Lập công bồi đức chấn hưng đạo trời.


Tâm hoan hỉ, lập đời thánh đức,
Vui với mình mẫu mực phật tiên,
Với người, cùng học thánh hiền,
Nên ta, nên đạo, cứu miền thế gian.


Tâm buông xả, dẹp màn nghiệp chướng,
Xả tâm trần hướng thượng thanh cao,
Tâm linh tiến hóa đi mau,
Từ, bi, hỉ, xả, hợp màu phật tiên.


Tứ vô lượng, tâm thiền nhất quán,
Biết lập công chói rạng đức lành,
Tròn công,vẹn đức, nên danh,
Cao đài đại đạo tài thành vẻ vang.

 

Kết Luận:

Bài khảo luận lập công bồi đức,
Lập biểu nghi gắng sức thực hành,
Âm thầm, lặng lẽ, vô tranh,
Người tu tự học: vô danh, vô trần.


Nói ra được, phải hành cho được,
Thật lòng mình chiến lược phá mê,
Thật lòng đạo hữu đề huề,
Hiệp hòa tâm đạo cùng về quê xưa.


Luận đường tu, tam thừa cửu phẩm,
Cùng đệ huynh ghi đậm chữ tu,
Công trình, công quả, công phu,
Tâm linh có đủ linh phù thầy ban.

Thầy ban quyền pháp lập cao đài,
Ðại đạo từ xưa một chẳng hai,
Tâm đạo giác rồi qui lẽ một,
Thiên nhơn hiệp nhứt rạng thiên tài.

 

Kệ văn:

Non nước suy vì thiếu kẻ nhân,

Làm đèn đạo lý đã lu dần,

Ai người mến nước thương dân tộc,

Khêu lại đèn kia cho tỏ lần.

 

Vì thương nên để lắm lời khuyên,

Cho bạn đồng môn trổ thánh hiền,

Đạo đức làm gương cho kẻ thế,

Ban ơn lui điển lại non tiên.

 

Hoa thiện tâm 2

 

      Nhân tu diệu pháp thanh tịnh hòa nhập tâm đạo, niệm Phật viên thông tự tại an vui hòa nhập xã hội.

      Nhân tu giác ngộ viên thông Phật pháp hòa nhập tam giáo, ngũ chi, nho giáo thánh điển. nhân tu từ bước giác ngộ đem giáo pháp kinh điển Phật đà, nhân tu từ bước giao tiếp thiện hữu tri thức, kết nghĩa giao lưu học thư pháp kinh điển, nhân tu tâm nguyện từ năm 2009 ra đi kết bạn từ bước đem tâm pháp tiếp dẫn chúng sanh.

 

Chùa hoằng pháp chớ quá lo âu vì huấn vụ trầm luân hỏi biết bao nhiêu năm hoằng pháp.

Chùa hoằng pháp lập công đức được nhiều người biết đến Phật tử tại gia đến tu rất nhiều.

 

 

 


http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/thanhdiennhogiao.htm

 


Cập nhật: 17-03-2008

Trở về thư mục "Các bài pháp luận khác"

Đầu trang