Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ...

.

 .

.

 .

 .

Đạo vàng tâm pháp
Thái Thị Minh Ngọc

 

DI truyền diệu pháp thanh tịnh tâm
ÐÀ chiếu huỳnh quang nhuận trí hào,
PHẬT pháp tiếp dẫn qui đức tánh,
TỔ thành đại nghĩa tá thâm ân.

Bài Thi

Học đạo là phương châm thoát khổ,
Đạo vàng khai phổ độ quần-linh,
Tỉnh cơn giấc điệp mộng huỳnh,
Giải nàn chúng loại phục bình Thuấn Nghiêu.

Cậy lương sanh dắt dìu quần chúng,
Vẹt ngút mù tế khổn cứu dân,
Phá mê cho khách phong trần,
Dùng phương ly thoát chung phần sớt chia.

Lời bí quyết canh khuya giáo huấn,
Khuyên nhẫn hòa bổn phận phải lo,
Làm sao khỏi hổ danh trò,
Nam-nhi quân-tử sánh so Thánh-Hiền.

Trước chữ hòa, nhẫn, kiên sẽ đáo,
Âm-dương hòa hóa-tạo Thánh Tiên,
Bốn mùa xây chuyển hạo nhiên,
Dân lành nước thạnh người hiền an vui.

 

Đầu Xuân Mậu Tý Khai Hội Chánh Đàn

Hoa thánh chúa

Hồ đại hiệp

Người Hiền Hiệp Nghĩa

Thi pháp

DI Sơn đảo hải lập công đầu,
ĐÀ Chiếu gương soi khắp á âu .
PHẬT Hội cộng đồng khai Thánh-Đức.
TỔ Truyền diệu pháp lý siêu mầu.

TRẦN Đoàn đóng vai thánh đức nhân

ĐOÀN Chuyển tạo-hóa diệu lý thông ,
NHƯ Lai mừng quyển kinh thánh chúa ,
TỔ Khảo chia vui chốn phật môn .

Thi pháp

HUỲNH Đạo phật đà chuyển đưa sau ,
ĐỨC Phật thánh chúa gắng dạ nào.
ĐẾ Quân thiện từ lòng chính chắn.
QUÂN Chuyển tam kỳ sửa phong trào.

Mừng đặng giáng đạo chỉ dạy đời.
Mừng thay quí báu bổn Kinh phật.
Mừng cho dân sự nhuần ân huệ.
Mừng khắp chúng sanh rõ đặng lời.
Thi pháp

QUAN Điển giáng đạo chiếu diệu minh .
THÁNH Đức nay đã đặng hoàn thành
ĐẾ Truyền mạng xuống đời nhuần gội,
QUÂN Tử xem ra mới rõ mình.

Ngày chí tối kỉnh thờ Trời Phật.
Lời nói ra cho thật cho ngay,
Việc làm nghiã cũng phải rộng dài.
Người như thể có tài hơn ta.

 

 

Chúc mừng năm mới 2008 mậu tý

Đầu xuân chúc mừng thiện tâm tri thức

 

Kinh điển phật pháp

Hồ Đại Hiệp

Hoa Thánh Chúa

 

Tâm Nguyện Bồ Đề

   Tâm Kinh Thư Pháp,Cúng Dường Chư Phật

   Nam Mô A Di Đà Phật Chứng Minh

   Nương Nhờ Phật Lực Quyền Năng Tế Độ

   Đệ Tử Phát Tâm Bồ Đề Hạnh Nguyện .

   1- Nhất Nguyện:

   Trí huệ viên thông,đắc pháp vô thượng

   Thanh tịnh đắc ngộ,tâm kinh bát nhã.

   2- Nhị Nguyện:

   Pháp tâm bồ đề,giáo hóa nhơn sinh

   Tiếp dẫn từ bước,các bạn đồng tu.

   3- Tam Nguyện:

   Có tay phục dược,y dược vương phật

   Mật chú nên thuốc,điều trị tâm bệnh.

   4- Tứ Nguyện:

   Quán diện mạo tường,tùy duyên thuyết pháp

   Tùy thuận căn tánh,cảm hóa các bạn.

   5- Ngũ Nguyện:

   Quán âm thông đạt,tất cả các bạn

   Hiểu tâm tính bạn,tùy duyên nói pháp.

   6- Lục Nguyện:

   Giác ngộ chúng bạn,cải tà qui chánh

   Tu tâm rèn luyện,minh tâm kiến tánh.

   7- Thất Nguyện:

   Giác ngộ chúng sanh,xa lìa phiền não

   An vui tu học,thanh tịnh niệm phật.

   8- Bát Nguyện:

   Giác ngộ chúng sanh,xa lìa tánh ác

   Tránh hại lẩn nhau,tìm phương giúp đở.

   9- Cửu Nguyện:

   Giác ngộ chúng sanh,qui y phật đà

   Tâm nguyện bồ đề,giúp đở các bạn.

   10- Thập Nguyện:

   Tiếp dẫn các bạn,phát tâm Đại Nguyện

   Như Phật Thánh Tiên,từ tâm Bác Ái.

   11- Thập Nhất Nguyện:

   Tâm Hoa Thánh Chúa,Như Phật Thánh Tiên

   Tâm đạo phúc hậu,mở lời Thánh Thiện.

   12- Thập Nhị Nguyện:

   Tâm nguyện đắc thành,như Tam Thế Phật

   Trợ giúp các bạn,thành Phật Tương Lai.

   Các bạn đồng tu,trong nước Quốc Độ

   Tâm hoàn thiện, Nhân,Thần,Tiên,Thánh,Phật.

 

   Tam Thế Phật

   PHẬT Khai diệu pháp truyền thánh nhân

   TỔ Duyệt lý sâu rõ máy trời

   NHƯ Nhập thanh tịnh khai huệ trí

   LAI Bổn diện mục duyên tiền kiếp.

   TIẾP Dẫn hạnh nguyện độ chúng sanh

   DẪN Đạo vạn pháp tùy duyên độ

   ĐẠO Học nhân,thần, tiên,thánh,phật

   SƯ Gia truyền đạo pháp vô thượng.

              .................................     

   ĐẠI Thế chí từ bước đại hùng

   THẾ Phật truyền đạo cứu nhơn sinh

   CHÍ Tâm thánh thiện chuyển pháp luân

   PHẬT Tâm giác ngộ duyên bồ tát.

             .................................

   QUAN Thế âm thanh tịnh diệu pháp

   THẾ Phật hoằng pháp cứu nhơn sinh

   ÂM Thanh thính giác cảm hóa độ

   PHẬT Tâm giác ngộ duyên bồ tát.

            ..................................

   Tâm ấn

   Tâm ấn chư phật, Tất không lừa dối

   Tròn đồng thái hư, Không thiếu không dư

   Vì đối vọng duyên, Nên giả đặt tên

   Bởi thế chư phật, Cũng dùng như thế

   Hóa thân vô số, Chư Phật Thánh Tiên

   Chư thần hộ pháp, Bậc a la hán

   Thiện hữu tri thức, Danh nhân cư sĩ

   Già lam hộ pháp, Diệu pháp thanh tịnh

                 ....................................

   Liên Hoa Tâm Pháp

   Như lai trí thanh tịnh, Từ tâm quán đại bi

   Nếu biết người giác ngộ, Dùng tâm tùy duyên nói

   Nói kinh tâm pháp hoa, Nghe hiểu biết công đức

   Người đó đặng pháp môn, Công đức nhờ pháp nguyện

   Nguyện độ cha mẹ sanh, Học từ bước thanh tịnh

   Từ bước niệm đại bi, Dưới độ ngục a tỳ

   Trên độ trời phi thiên, Chúng sanh ở trong đó

   Tất cả điều thấy rõ, Chúng sanh còn si mê

   Tri thức tùng địa đến, Đa bảo pháp như lai.

                  ...................................

   Hoa Khai Tánh Phật

   Nhân Địa Phật, kính cha mẹ tổ tiên

   Nhân Thần Phật, hộ trì chánh pháp thiện

   Nhân Tiên Phật, tam kỳ chuyển tâm linh

   Nhân Thánh Phật, lục độ chuyển tâm kinh

   Nhân Đức Phật, tiếp dẫn độ chúng sanh.

 

   Tâm Nguyện

   Tâm Nguyện liên tiếp, vô lượng thánh nghĩa

   Tâm Kinh thư pháp, cúng dường chư phật.

   Tâm Nguyện đồng tâm ,chư phật thánh nghĩa

   Tâm Nguyện đắc thành, thánh chúa giáo nghĩa.

   Tâm Kinh thư pháp, tiếp dẫn hoằng pháp

   Tâm ấn tâm truyền, diệu pháp vô thượng.

   Tâm Linh đắc ngộ, diệu lý chơn ngôn

   Tâm Kinh bát nhã, tiếp dẫn chúng sanh.

               .....................................

   Thánh Nghĩa

   Đạo gốc do lòng tín hiệp thánh nghĩa

   Nghĩa đạo đồng thánh thiện giáo truyền trao

   Từ tâm bái ái đại đồng nghĩa nhân

   Đại đồng thế giới, hiệp hòa thánh nhân

   Thánh thiện giáo nghĩa, giáo lý toàn cầu

   Thánh nghĩa phục vụ lợi ích cộng đồng

   Giáo dục toàn dân, toàn cầu hoàn thiện

   Hoàn thiện ý thức, từ tâm hướng thiện.

                 ....................................

   Tâm Pháp

   Tâm Pháp trao lời vàng ráng học

   Vì duyên xưa chí dốc đường tu

   Lòng từ dạ tựa trăng thu

   Ngọc nhòi nên giá lắp lu được nào

   Đế sắc chiếu lời trao khuyên thế

   Dạy sanh quần lắm bể trầm kha

   Thi khoa chờ đến đôi năm

   Trường thi đại đức tri tầm tài cao.

               ..............................

   Nho Giáo

   Nhập học chi đạo...Tìm học lý đạo

   Tại minh minh đức...Tại tâm tỏ đức

   Tại đức tân dân...Người tốt văn minh

   Chỉ ư chí thiện...Chỉ thích điều thiện .

   Tùng tâm diễn nghĩa, Diệu pháp chơn ngôn

   Tùng văn nhân hòa, Lợi ích cộng đồng

   Tùng tâm dũng xuất, Hộ trì chánh pháp

   Tùng văn đạo hữu, Liên hoa tâm pháp.

               ................................

Thánh Nghĩa Vô Lượng

Nhứt Khiếu Khai Thông

Từ đây Phật Pháp, chẳng phân cao thấp

Thánh nghĩa phật pháp, hội lại một nhà

Nam bắc trung nghĩa, rồi ra ngoại quốc

Chơn truyền diệu lý, phật pháp toàn thư.

Nhị Khiếu Khai Thông

Thánh nghĩa tứ ân, ban khắp năm châu

Hoàng đạo ấn phong, hữu tải độ thành

Hoàn thiện an dân, thái bình trị đông

Lộc thạnh cao phước, đức thọ thời sanh.

Tam Khiếu Khai Thông

Thánh thiện có công, thành tâm khẩn vái

Hưởng lộc thánh nghĩa, phước đức trùng lai

Thánh nghĩa nhân, lê thứ đồng bình trị

An dân nhủ, an cư thấu đạo tài.

Tứ Khiếu Khai Thông

Thế phật đại, càn khôn cộng nhứt tâm

Nhơn như sa mạc, ẩn tại thâm uyên

Hạnh phùng bình thủy, thân an tự tại

Nhược ngộ phong ba, an phận đảo huyền.

Ngũ Khiếu Khai Thông

Kỷ tải phàm trần, thân cam nghiệp chướng

Nhứt thời ngộ đạo, hạnh thoát oan khiên

Thủy tri nam địa, sanh phong nhựt hà

Thánh nghĩa hoằng pháp, thế cuộc giáo truyền.

Lục Khiếu Khai Thông

Thuyền khơi đợi gió, lướt dòng ngân giang

Dẫn khách giác ngộ, qua khỏi bến trần

Mặc áo đạo đức, về niềm cực lạc

Trau gương trí huệ, phật pháp thánh hiền.

Thất  Khiếu Khai Không

Cơ trời đã đến, buổi đời thay đổi

Đạo thánh nghĩa nhằm, khi khách gội nhuần

Giác hạnh hoằng pháp, sớm trọn một kiếp

Vô Lượng Thánh Nghĩa, từ bước thoát tục.

Bát Khiếu Khai Thông

Thi pháp thư truyền, tâm trao diệu lý

Diệu pháp thanh tịnh, nương chân bước đến

Ở nhà, mượn đám mây bay vâng đài

Đở gót nhờ thư, chuyển pháp luân nhanh.

Cửu Khiếu Khai Thông

Giáo hóa người đời, dạy mối đạo tâm

Gia ân huynh đệ, đắp nền nghĩa nhân

Chừng nào đất dậy, trời thay xác hồn

Thì chư Phật, Thánh, Tiên xuống trần gian.

            ………………………………….

Ngôn Ngữ Cao Minh

      Ngôn ngữ là tiếng lòng, là biểu hiện Tư Tưởng, muốn biết việc lòng nhân trong  bụng,hãy nghe lời nói cửa miệng.

      Thánh nhân ở giữa trời đất, lập thân, tạo nghiệp, tu dưỡng tâm tánh thiện lương. Lúc lên tiếng nói điều quan tâm đến Xã Hội Cộng Đồng, phục vụ vì lợi ích Nhân Loại Đại Đồng.

      Nhân Hòa Đại Nghĩa trước sự việc biến đổi mau lẹ của sự vật, sẽ biết nắm lấy thời cơ, vận hội một cách kịp thời mà thực thi hoặc điều chỉnh Kế Hoạch của mình cho đúng việc công nghĩa Phục Vụ Xã Hội.

      Trời Đất có mùa Thay Đổi, nhân sự cũng có Qui Luật Biến Hóa của nó, mỗi người nếu hành động trái ngược với qui luật phát triển của sự vật, thì dù Thế Lực mạnh lớn đến mấy, cuối cùng cũng sẽ bị Thất Bại.

      Trời Đất luôn thay đổi, há có gì trường cửu. thiên địa vô thường, một cái lý chung Xuyên Suốt giữa trời và người. khi trời luôn đổi thay, Nhân Sự làm sao Bất Biến. một người chỉ mực theo đuổi Truyền Thống mà không đổi mới, ắt sẽ bị Lạc Hậu so với thời cuộc.

      Thay Củ Đổi Mới là qui luật phát triển của vạn vật trong vũ trụ. Song sáng tạo cái mới bao giờ cũng điều dựa trên cơ sở Truyền Thống sẵn có. không kế thừa truyền thống thì đừng nói gì đến Sáng Tạo cái mới. phải hiểu thấu đáo truyền thống, mới có thể tiếp nhận Tinh Hoa và gạt bỏ cạn bả, từ đó mà phát huy thêm Tinh Hoa của Truyền Thống.

                           ………………………………

.Tâm Kinh Diễn Nghĩa

      Diễn Nghĩa Tâm Kinh Phật a di đà,nói về quá khứ Pháp Tạng tu học, học đạo an vui diệu pháp thanh tịnh tâm.

      Tâm Kinh soi dẫn Con Tiên, Cháu Phật, xuống Trần Gian lập công đức. xuống trần tu học diệu pháp thanh tịnh, an vui tự tại hộ trì Phật, Thánh Chúa. Trong quá khứ có phật hiệu là Tự Tại Vương Phật, Phật đã Soi Dẫn nhiều cỏi trời, có Chư Phật đang Thuyết Pháp diệu lý Tâm Kinh, cho pháp tạng thấy cảnh chư phật đang thuyết pháp, pháp tạng nhìn thấy chư phật thuyết pháp tâm kimh,pháp tạng liền Giác Ngộ nguyện phát bồ đề tâm.

      Pháp Tạng Giác Ngộ liền phát nguyện bồ đề, Tâm ấn nguyện thành phật. học đạo an vui diệu pháp thanh tịnh, tu học đạo an vui tự tại trong Sáu Kiếp sau Thành Phật hiệu là a di đà phật. nhờ thấy nghe nhiều cỏi phật thuyết pháp, nhờ phật lực tự tại vương phật soi dẫn cho thấy,nên pháp tạng liên tiếp phát Nguyện Bồ Đề Tâm, trong đó có Bốn Mươi Tám lời nguyện, nếu được thành phật sẽ được chư phật Chứng Minh. sau này thành phật hiệu a di đà phật, nguyện tiếp dẫn chúng sanh được an vui,... tự tại tu học đạo thanh tịnh tâm.

                                                                  ( Pháp Hoa Kinh Điển )

                                 ..........................................

Mười  Pháp  Giới

1- Phật : Tâm ngộ thật tướng,duyên khơi tánh không,tự giác,giác tha,từ bi, hỷ xả.

2- Duyên Giác : Mười hai duyên khởi,không thầy tự ngộ,thanh tịnh tâm nguyện, gương mẩu giữa đời.

3- Bồ  Tát : Phát tâm bồ đề,trên cầu thành phật,dưới độ chúng sanh,trải mình hành đạo.

4- Trời : Khéo tu thập thiện,tạo phước,cúng dường,sắc,vô,sắc thiền,,là cỏi chư thiên.

5- Thanh Văn : Biết đời đau khổ,tâm cầu diệu pháp,theo phật học pháp,ruộng phước thế gian.

6- A  Tu  La : Phước báo như trời,đức lại kém vơi,sân hận, tật đố,tranh đấu mọi nơi.

7- Người : Giử gìn ngũ giới,hoặc ít,hoặc nhiều,sang hèn,thọ yểu,theo nghiệp cảm chiêu.

8- Ngạ  Quỉ : Tham lam, bỏn xẻn,ích kỷ,ghét ganh,thấy lợi giành tranh,đói khổ hoành hành.

9- Súc  Sanh : Ngu si, biếng lười,dối gạt,móc bươi,làm thân súc vật,đền trả cho người.

10- Địa  Ngục : Không tin nhân quả,độc ác hại nhau,chẳng kính tam bảo,địa ngục khổ đau.

 

Thiện  Hữu  Tri  Thức

……Thánh ý Ngôn Luận, xin chào các bạn thiện hữu tri thức, anh em ơi, hãy vui mừng, Hãy trọn vẹn, hãy đồng tâm chí, hãy ở cho hòa thuận, thì đức thánh chúa của sự Thương yêu và bình an sẽ ở cùng anh chị em. Hãy lấy sự chân thành mà chào hỏi Nhau, hết thẩy thánh chúng chào thăm anh em.

……Thiện Tri Thức nguyện ân điển của thánh chúa, sự thương yêu của đức chúa trời, và sự cảm thông Của thánh linh ở với anh em hết thẩy, thiện tri thức đạo ở gần người, ở trong miệng người và ở Trong lòng người, thiện hữu tri thức biết về sự công nghĩa, bởi đức tin thánh chúa đầy lòng thương Yêu bác ái cộng đồng nhân loại.

……Đức Chúa Trời muốn người còn sống, thì người sẽ làm việc công nghĩa, phục vụ lợi ích cộng đồng. Ngày nay hoặc ngày mai người sẽ đi đến nội thành, hoặc ở ngoại thành ở đó mười năm lập nghiệp và được phát tài. Anh em cũng hãy kiên nhẫn vửng lòng, vì sự hiện ra của chúa thánh gần rồi. anh chị em hãy lấy các tiên tri đã nhơn danh chúa mà nói, gương mẫu về sự chịu khổ và sự kiên nhẫn. biết Nhẫn Nại là có phúc kết cuộc của chúa ban cho người, Bản Thể Chúa đầy lòng thương yêu bác ái cộng đồng nhân loại.

……Thiện Tri Thức lấy sự cầu nguyện bởi Đức Tin, có đức tin sẽ cứu người đó bớt đi Phiền Não trong lòng, Chúa sẽ Soi Dẫn nếu người có Phạm Lỗi cũng được Tha Thứ. Thiện hữu tri thức vì lợi ích cộng đồng Cầu Nguyện Cho Nhau, sự khẩn cầu của nhiều người công nghĩa có rất nhiều Quyền Năng lực rất hiệu Nghiệm Mầu. tin mừng được sự thương yêu của đức Thánh Chúa từ tâm tiếp dẫn từ bước đạo đức .

 

 

Chúc mừng năm mới 2008 mậu tý

Đầu xuân chúc mừng thân hữu tri thức

 

Chuyển pháp luân

Thánh-Đức nhị pho qui Tâm tri thức thiện

Mừng Xuân Mậu Tý 2008

Trần Hớn Sâm

Chúc mừng đạo hữu mừng xuân mậu tý

Chúc mừng các bạn đạo tâm tiến triển

Chúc mừng nam nữ thiện hữu tri thức

Chúc mừng nam nữ phát triển bồ đề

Chúc mừng chư phật thánh tiên xuống trần

Chúc mừng tâm nguyện phật thánh thành thật

Chúc mừng đạo vàng đạo tâm tỏa sáng .

 

Hoa Thiện Tâm 2

Thi pháp

TIẾP dẫn đạo vàng chủng tử phật đà

DẪN truyền thư pháp thiện hữu tri thức

ĐẠO nho phật pháp giáo truyền đạo nghĩa

NHÂN trí hiếu nghĩa đạo vàng gìn giữ

THẦN trung nghĩa khí hộ trì phật pháp

TIÊN truyền phật pháp thánh tiên tiếp dẫn

THÁNH huấn thi pháp tiếp dẫn đạo tâm

PHẬT giáo đại thừa quảng đại quần chúng .

 

Thi

Lòng hằng tưởng cang thường là đạo

Dạ  hằng lo nhơn đạo làm đầu

Thấy vậy thầy phải nghĩ sâu

Tam kỳ phổ độ ngũ châu phiên này.

Thầy còn nghĩ chúc tình giáo dục

Nên hạ bút gọi thúc đường tu

Nếu đem tội phước thanh u

Dương trần dủ sổ thành mù sương bay.

 

TIẾP Độ chúng sanh đến cảnh nhàn.
DẪN Người đạo đức biết phật đà,
ĐẠO Mầu tưới nhuận nơi trần gian,
NHƠN Nghĩa chỉ nói tiếp lời vàng.

Sống thác xem trong cuộc đổi dời.
Máy linh huyền tạo thạnh an đời.
Biết tu khuyên thế gìn ngôn thánh,
Hiểu đạo cần lo học tu tâm .

 

Thánh-Đức nhị pho qui thức diệp,
Chơn-kinh sinh cửu đáo sơn khê
Giấc huỳnh lương mộng chiêu chương tánh,
Khuyến thế an tâm lối não nề.

Ngươn hạ đạo khai giáo chúng sanh.
Thỉ chung khuyên thế rán tu hành.
Thiên ân phận sự tròn lòng thiện.
Tôn giáo ngàn thu tiếng đề danh.

 

Để dành đạo vị bước về sau.
Mừng cuộc đời tàn lại gặp đạo.
Phật thánh giảng đạo truyền thánh-đức.
Phật tiên hạ bút dạy kinh truyền.

Ngày trời mưa nắng truyền cho vẹn.
Đêm đợi lòng nhơn hiệp trước sau,
Thế sự một bầu tâm kỉnh Đạo.
Thoát vòng mê tín mới là cao .

 

Tâm Nguyện Thành Thật

Từ bước học tập mở mang kiến thức,
Từ bước học hỏi lợi cho đất nước
Từ bước liên kết thiện hữu tri thức
Từ bước ban vui lời hay ý đẹp .

Từ bước học tập nho giáo thánh hiền,
Từ bước phục vụ cộng đồng xã hội
Từ bước hoằng pháp cộng đồng phật pháp
Từ bước ban giao bạn tu tâm hiền .

 

Hoa thiện tâm 2 - Hai Sâm hiện cư ngụ gần chùa vạn phước

ĐC: 575/6/13 – đường bà hom, khu phố 2, phường Bình trị đông b, quận Bình tân, TP.HCM .

ĐTDĐ: 096.8255790 – ĐT: 08.8775735

 

Chùa Vạn Phước

Mai vàng vừa hé nụ

Đón Mậu Tý xuân sang

Chúc trăm điều như ý

Mừng vạn sự thành công

Nay thỉnh Lộc đầu năm

Người người điều an lạc .

 

Hoa Thiện Tâm 2

Người Hiền Niệm Phật

 

NAM Mô là nương tựa tam bảo

MÔ Phật cầu tâm linh giác ngộ

A Di đà phật tâm chú niệm

DI Ngôn niệm chú câu lục tự

ĐÀ Phật quốc độ pháp vô thượng

PHẬT Đà tiếp dẫn khai tâm đạo.

 

Trần  Hớn  Sâm

Người Hiền tâm nguyện cúng dường chư phật

Đại Giác hạnh nguyện niệm phật viên thông

Quảng Đại hoằng pháp tâm kinh bát nhã

Hộ Pháp thánh chúa người hiền hiệp nghĩa.

Làm Người hiền niệm phật muốn nên danh

Lời Phải khuyên nhau ở trọn người hiền

Giao Mặt lời vàng bằng bao lời quí

Giúp Lời nhơn nghĩa phật đà tiếp dẫn .

 

 Tâm Nguyện Thành Thật

Từ bước học tập mở mang kiến thức,
Từ bước học hỏi lợi cho đất nước
Từ bước liên kết thiện hữu tri thức
Từ bước ban vui lời hay ý đẹp .

Từ bước học tập nho giáo thánh hiền,
Từ bước phục vụ cộng đồng xã hội
Từ bước hoằng pháp cộng đồng phật pháp
Từ bước ban giao bạn tu tâm hiền .

 

Cha Trần Vinh Dạy

Sửa nhà huynh đệ liên kết cùng nhau

Là do ăn ở có nhơn tình nghĩa

Nhờ ơn cha mẹ nuôi dưỡng lớn khôn

Hỏi đặng mấy mươi năm làm huynh đệ .

Huynh đệ ở chung nhà nhẫn mới an

Đừng vì danh lợi lại tranh dành riêng

Nuôi dạy con trước mắt là huynh đệ

Dạy con cháu cùng nhau có một nhà .

 

Cha Trần Vinh Lập trường học dự hội thánh đức hội triều châu ,

Hội trưởng hội ngũ bang lập trường học dục quang tại tân thuận đông .

Cha trần vinh hoàng thành nghĩa vụ nuôi dưỡng thánh hiền nhân ,

Người hiền nay đã giác ngộ phật pháp với tấm lòng quảng đại vị tha .

 

Quảng Đại Lòng Vị Tha Hoa Thiện Tâm 2

      Quảng Đại Vị Tha là tinh thần biết quen mình và sống cho người khác.

      Trên trường đời, điều kiện cần thiết nhất để con người tạo được lòng tin yêu của mọi người chung quanh chúng ta là lòng vị tha. Lòng vị tha là một thứ đức tính tối yếu, cần thiết, con người một khi muốn thành công trong trường đời ai ai cũng phải tự tạo cho chính cá nhân mình một thói quen vị tha. Muốn nhận diện con người một cách xứng đáng chúng ta cần nhận thức con người qua phẩm cách,tinh thần,những hành động mà con người ấy đối với xã hội cũng như đối với mọi người chung quanh.

      Để tạo thành con người xứng đáng với nghệ thuật xử thế chỉ có biện pháp thích ứng nhất là phải tập cho chính cá nhân mình một tinh thần vị tha. Trong tinh thần vị tha,con người thường sống quên mình mà chỉ đặt trọng tâm vào người khác mà thôi. Trong cuộc sống chung của con người đối với xã hội,cũng như đối với đời sống bên ngoài chúng ta sở dĩ phải tạo cho chính mình một tinh thần vị tha thì bạn cần nhớ,con người có thành công được vẻ vang hay thất bại chua cay trên đời không gì quý hơn là một tài năng cư xử tuyệt vời,trước khi muốn tạo được danh thơm tiếng tốt,trước nhất nên chịu đựng những bất hạnh trước đi rồi sau đó bạn sẽ thành công mỹ mãn. Nghĩa là có lòng vị tha tức là có tinh thần biết quên mình và sống cho người tự đóng vai trò làm kẻ hướng đạo .

 

      Từ xưa đến nay, cũng nhiều Kinh sách, luật điều của các tôn-giáo chỉ dạy người tu, nhưng người đời vì chấp một bên cực đoan, mà quên phức chỗ Khoan-Hồng-Độ Lượng quảng đại vị tha . Bởi vậy tôn-giáo, các giáo-hội thường có sự xung khắc lẫn nhau. Thế là lạc lầm, là thấp thỏi, dầu người tu cao kiến mà còn ích kỷ như thế thì không có độ rổi ai đặng. Mà mình tự hãm nhốt mình vào chỗ tối tăm. ở ngoài đời, thường có sự chiến tranh, cũng vì tại nơi chỗ giựt giành quyền lợi riêng cho một nước mà gây thù chác oán.
      ở trong Đạo, thường có sự ganh ghét lẫn nhau, vì tự cho giáo lý mình cao mà khinh bỉ tôn-giáo khác là dị đoan, là bàng môn tả đạo. Hai lẽ ấy dầu ai cũng biết là đê tiện hẹp hòi, mà chính người tu còn chưa tập đặng là cũng vì ích kỷ, nên muốn nói mình phải thì cho kẻ khác quấy, muốn trọng mình hơn, phải đè ép kẻ khác thua. Dầu khi đã rõ chơn-lý rồi, mà con người còn viện lẽ đặng tự tôn lấy mình, cho có thế quyền cao hơn người khác Vậy nên đời còn lầm lạc, tự tạo sự khổ nhọc lầm than cho đời. Đạo càng sanh điều nghịch lẫn, chê bai ngạo mạn chia rẽ, phân vân, gây nỗi tương tàn cho Đạo. Có một lẽ trung tâm để phá tan cái màn hắc ám kia nhưng người đời dầu có tỉnh thức thì cũng giả quên mà dung dưỡng cái lòng ích kỷ, thể thì người tu phải cần biết rằng: đem thân vào cửa Đạo là đả biết mục đích của cuộc đời, nên dọn mình cho trong sạch, đổi họa làm duyên, bỏ giả về nhơn, dẹp cái đời hẹp hòi bản ngã mà gầy dựng cái đời rộng rãi đại đồng. Thế mới gọi là tu, là học Đạo,
      ở đời có lòng bác-ái mà làm cho yên tịnh dân gian, thanh nhàn xã hội. Giữ trật tự cho hoàn tất. giao thông cùng các nước, dân trí mở mang. Còn trong Đạo thì cần phải tập cho được cái đức Khoan Hồng-Độ Lượng quảng đại vị tha , thì đường Đạo mới tiến thủ đặng. Người đời thường có cái chỗ hẹp hòi, hoặc vì cái lợi riêng, hoặc muốn thâu nhập về mình, nên thường đến khi thất bại thì đem những lợi khí cộc cằn để gây nên điều bất thuận. Nay xét cho kỷ dầu đi đường nào thì cũng không đến chỗ tối cao của Đạo đặng. Vì tâm chí của đời chỉ yếu có lãnh hội được một phần viên mãn của Đạo mà thôi. Khi tỉnh giấc mộng trần, thì con người chỉ thấy cuộc thế gian bao la rộng rãi, mà con người đối với vũ trụ cũng chẳng khác một hột cát vậy. Khi con người suy nghĩ việc sanh tồn của vạn loại, thì chỉ thấy mỗi vật đều có sự tương thân cùng liên lạc lẩn nhau. Bởi vì thế gian là giáo trường, mà vạn vật đều là học sanh, thì phải biết sự nương cậy cùng nhau. để tiến hóa mà thôi.
      Kìa thử xem một người làm ruộng, nếu không có người dệt vải thì phải chịu trần truồng, mà người dệt vải nếu không có người làm ruộng thỉ phải đói khát. Vạn vật ở trên thế gian đều tương đối cùng nhau cả thảy, cho đến nước nầy qua nước kia, cũng tương đối với nhau luôn luôn. Đến chỗ nhỏ mọn là một người đối với một người, một vật dối với một vật, thì thảy đều như thế cả. Vậy người tu đã biết cái chỗ vi diệu ấy rồi à, thí phải mở đức Khoan-Hồng Đại-Độ mà đối cùng nhơn vật, ấy mới nên cho. Nếu chẳng đặng lòng ấy, thì con người cứ tàn hại cho người, ắt phải mất sự tiến hóa nơi tinh thần. Bởi để lòng hơn thua tranh giành cái bả lợi mồi danh kia, rồi mãn kiếp tu cho cao mấy cũng đem theo hai bàn tay trắng, lại còn lưu cho đời một bài học vô danh vô vị nửa.
      Đức khoan hồng còn phải cái chỗ đáng cùng không đáng. Người đời có nhiều khi thấy người làm quấy có hại đến chúng sanh, mà vì cớ quyền có phẩm rồi cùng đồng để cho người cứ việc tiến hành. Làm như vậy không phải là khoan-hồng mà vốn là ích kỷ, hoặc muốn cầu thân, hoặc muốn lợi dụng. Người thấp thỏi mới xem vào thì cho là rộng rãi, chớ kỳ trung là một sự hại người trong cơn tăm tối Người biết Khoan-hồng đại độ thì chỉ giữ một lòng rộng rải luôn, nhưng thường rộng rãi về chổ công bình chân lý, không thiên vị bên nào. Khoan-hồng về sự ăn ở, người có đức thường xá lổi cho đời, dầu lỗi lớn hay nhỏ cũng vậy. Vì biết rằng người mang lấy xác thân phàm, dầu cho bực nào cùng có sự khuyết điểm cả. Nên mình đã rõ chân lý rồi thì chỉ khuyên bảo mà thôi. Không nên câu chấp, xét cái chỗ lầm lạc kia là tại người chưa tiến hóa đến, hoặc còn vô minh nên mới làm những điều như vậy ấy vậy đức khoan-hồng đáng học đáng làm cho người đời dầu trong trường hợp nào củng để vào đặng.

 

ĐC: số nhà 85 huỳnh tấn phát , đường liên tỉnh 15 , Quận 7 , Thành phố - hồ chí minh .

Người hiền nơi sinh ra được nuôi dưỡng trong gia đình kinh doanh buôn bán nuôi con ăn học thành tài tri thức.

 

 

Trần Thanh Hòa

Người Hiền Giác Ngộ

Thi Tặng Cha
Cha phải cha hiền,con phải con
Cha lành con thảo tiếng thơm còn
Cây kiều cây tử đời thường ví
Con nối giòng cha mới đặng tròn.

 
Làm người hiền đức muốn nên danh
Lời phải khuyên nhau ở trọn lành
Giao mặt cầm bằng vàng ngọc quí
Giúp lời nhơn nghĩa lại thêm xinh.

 
Bao lời vàng di truyền khuyến thiện
Câu văn từ luận biện thật thà
Người chẳng dùng những tiếng sâu xa
Hiền hiểu thấu diễn ra nói gì.

 
Kiếp người trăm tuổi có bao lâu
Yểu thọ giàu nghèo dễ biết đâu
Hôm trước thấy ông nội sống thọ
Ngày nay ông nội qui tiên đài.

 
Không tiền để lại không sầu lo
Tội phước đeo theo khó nổi âu
Học đạo đặng tu cầu giải thoát
Không lo rồi phải chịu đeo sầu.

 

Trần Thanh Hòa

ĐC:Làm việc tại nha khoa điều dưỡng bệnh viện nhi đồng 1 , Thành phố-hồ chí minh .  ĐT: 095.7001144 .

 Cha làm người hiền niệm phật dạy con , học tập từ bước tinh hoa phật pháp , học hỏi từ bước lên đại học tri thức , với tấm lòng quảng đại vị tha làm việc phục vụ xã hội lợi ích cộng đồng nhân nghĩa , học tập sau cho lấy được bằng cấp danh thơm với đời . Học viện đại học liên thông giao hữu bạn bè quốc tế .

 

 

Trần Hớn Sâm

Hoa Thiện Tâm 2

Xin chào các bạn thân hữu tri thức

Từ bước học viện đại học phật pháp

Tận tâm tận lực giúp đở bằng hữu

Thành thật ước nguyện đạo tâm tiến triển

Hoàn thành nhiệm vụ tiếp dẫn đạo tâm

Tâm tánh hài hòa người hiền hiệp nghĩa

Tấm lòng cao thượng phụng sự phật pháp

Liên kết giao hữu bạn bè quốc tế .

 

Thích Chơn Quang

ĐẠO LÀM NGƯỜI


Từ trước đến nay, chúng ta tu theo đạo Phật là mưu cầu giải thoát, để vượt lên tất cả mọi người, trở thành những bậc Thánh. Chúng ta không ngờ rằng trong đạo Phật đã có sẵn hệ thống đạo làm người rất lớn. Và chính nhờ đạo làm người này chúng ta mới có thể làm Thánh được.

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có một vai trò khác nhau, số phận khác nhau. Có người cao sang quyền quý, có người trung lưu nhàn nhã, có người nghèo khổ khốn cùng. Nhưng dù ở vị trí nào, số phận nào, chúng ta đều là người. Ngay khi đã là một tu sĩ  xuất gia đi tìm sự giải thoát, chúng ta vẫn là con người. Cho nên chúng ta phải làm người thật tốt và phải biết thực hiện đạo làm người.

Có hai điều trong việc tu tập đạo lý làm người: 

- Thứ nhất: hoàn thiện bản thân; tu dưỡng đạo đức nơi chính mình.

- Thứ hai: có trách nhiệm với những người chung quanh: có bổn phận đem được sự an vui, hạnh phúc đến cho mọi người.

Suốt năm tháng chúng ta tu theo Phật để được làm Thánh, để giải thoát, chúng ta quên đi bổn phận làm người trong cuộc sống và đối với những người chung quanh.

Nhưng thật ra chính nơi thân phận làm người này, chúng ta thực hiện hoàn hảo đạo làm người; thương yêu và giúp đỡ những người chung quanh, chúng ta sẽ trở nên một người tuyệt vời, một vị Thánh. Vị trí của bậc Thánh không phải là từ bỏ thân phận làm người; đi tìm một giấc mơ hão huyền, một giá trị cao xa nào khác, mà vị trí của Thánh bắt đầu từ thân phận con người.

Nhưng làm thế nào để thực hiện đạo làm người, trở thành người tốt, người tuyệt vời?

Là người biết thanh lọc nội tâm, biết kiểm soát tâm và đánh giá chính bản thân mình. Là người luôn biết tự trách mình, tìm lỗi chính mình để sửa sai. Là người xem xét hành vi của mình từng chút một; điều bất thiện dù rất nhỏ cũng tránh, điều thiện dù khó khăn đến thế nào cũng không từ nan, và hiểu rõ ranh giới giữa điều xấu và điều tốt. 

Là người đối với mọi người luôn khoan dung, tử tế một cách sâu sắc, và luôn e ngại sẽ làm người khác bị tổn thương. Tử tế sâu sắc có nghĩa là hiểu thấu, thông cảm và chia sẻ được những nỗi đau của người khác. Là người độ lượng, yêu thương con người mà không so đo hơn thiệt. Dù làm rất nhiều việc thiện, trong lòng không hề có chút ý nghĩ mưu cầu danh lợi phước báo. Chấp nhận những thiệt thòi bản thân để giữ vững đạo lý làm người.

Đạo Hiếu là đạo làm con đối với cha mẹ. Đạo Từ là đạo cha mẹ đối với con cái. Đạo Đề là đạo anh chị em đối với nhau. Đạo Nghĩa là nghĩa vợ chồng, nghĩa thầy trò, nghĩa bạn bè. Đạo Trung là đạo của người dân, quan đối với vua (ngày xưa). Ngày nay chúng ta có thể hiểu đó là bổn phận của công dân đối với đất nước. Đạo Nhân là đạo của người trên đối với kẻ dưới.

Ngoài những vấn đề đã nêu ra, chúng ta cũng cần hiểu thêm việc giúp đỡ cho những người nghèo khổ, chúng ta không nên chỉ giúp họ bằng vật chất mà cả bằng tinh thần. Chúng ta biết tu dưỡng giá trị tinh thần, tu dưỡng đạo lý tâm linh. Cho nên khi chúng ta đem lợi ích vật chất đến cho mọi người, chúng ta cần đem theo lợi ích tinh thần, đó là giá trị cao cả trong đời sống con người.

Đến với đạo Phật là chúng ta đi tìm con đường giác ngộ của bậc Thánh, và chúng ta hiểu rằng con đường này bắt đầu bằng đạo làm người. Khi chúng ta tu tập thật tốt, thật hoàn hảo, chúng ta sẽ trở thành Thánh, thành những con người tuyệt vời, những con người thánh thiện trong đạo làm người. 

 

Thái thị minh ngọc tiếp dẫn thư sau đón chờ thư pháp thiên khai huỳnh đạo .

 

 


http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/daovangtamphap.htm

 


Cập nhật: 03-03-2008

Trở về thư mục "Các bài pháp luận khác"

Đầu trang