Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Đại Thừa Chơn Giáo
Hai Sâm

 

ĐẠI đức nam phương hóa đạo huỳnh

THỪA cơ mật nhiệm thức nhơn sinh

CHƠN truyền đạo chuyển qui linh tánh

GIÁO dục hồn dân trí huệ minh.

 

Bài Thi

Minh chơn đạo thời kỳ mạt kiếp

Thức tỉnh đời cho kịp long hoa

Phổ thông chơn lý hiệp hòa

Nhận nhìn cả thảy một cha trọn lành.

Huỳnh đạo giáo lưu hành phổ tế

Pháp chánh truyền cứu thế thoát thân

Bốn phương phát triển tinh thần

Gọi nhuần võ lộ hồng ân đạo vàng .

 

Gần tận thế ngôi hai ra mặt

Đặng toan phương dìu dắt chúng sanh

Chỉ tường cội phước nguồn lành

Giác mê tỉnh ngộ tu hành siêu nhiên.

Cuộc đau thương dữ dằn trước đó

mà nào ai có rõ chi đâu

Rồi đây chung chịu thảm sầu

Không nương đạo đức khó hầu tránh tai.

 

Nạn khổ cuộc tương lai dữ dội 

Nhơn vật đồng thay đổi tiêu tàn

Có ai thấu máy hành tàn

Dinh, hư, tiêu, trưởng, rõ ràng không sai.

Trời phật thấy trần ai đại họa

Nên giáng phàm vớt cả tàn linh

Rải gieo chơn lý đạo huỳnh

Qui nguyên tam giáo phục bình cơ quan.

 

Phóng thêm một con đường chánh đại

Để người tầm trở lại bổn nguyên

Lâu đời tam giáo thất truyền

Ngày nay huỳnh đạo dựng giềng qui mô.

Chỉ thấu chổ hư vô tịch diệt

Khoa tâm truyền vốn thiệt cao siêu

Tâm thành bất diệt, bất tiêu

Vửng vàng bền bỉ tiêu diêu lạc nhàn .

 

Bớ chúng sanh, linh thuyền chờ rước

Rước những người hữu phước thiện căn

Ai mà sửa lỗi ăn năn

Tu tâm học đạo siêu nhiên phật đà.

 

Xin hỏi các bạn biết ai là người quân tử đại đệ tử Phật Đà.

 

Thi Pháp

Nhị xác thân ngươn thần xuất hiện

Phàm trận đồ thái cực thiên nhiên

Đạo thầy cứu kẻ thiện duyên

Minh thành nhiêu thuấn hưởng yên đạo nhà.

Biết ai đổi gian sang dân chủ

Lợi quyền chung ái tế làm đầu

Vần xoay chủ nghĩa hoàng tôn

Gian sang đáp nghĩa hậu tồn sử nêu.

 

Ngôi cực lạc linh tiêu đền trả

Cụ nhàn xưa ân xá ơn đền

Lập tâm trả nợ quê hương

Nghĩa nhơn trọn vẹn đáng trang râu mày.

Rước quân tử anh hùng trở lại

Biết tu tâm đi đúng nẻo đường

Hiền từ giử dạ thanh lương

Lương tâm rèn luyện trí cương quyết đầy.

 

Chuông khải ngộ đông tây nam bắc

Reo thức người bệnh nhặt trù trì

Tám phương đề bảng vô vi

Hướng đông rạng tỏ thành trì việt nam.

Mau mau trống kỳ tam bước lẹ

Chơn thẳng chơn chớ rẻ đường quanh

Bước theo tâm pháp chỉ dành

Trống hồi bát nhã lập thành ngũ châu.

 

 

Hoa thiện tâm 2, Hai sâm xin chuyển thư pháp đến các bạn thân hữu tri thức.

Chỉ ước mơ hoàn thành nhiệm vụ phật đà thánh chúa giao cho đảm nhiệm,

Từ bước tiếp dẫn hoằng pháp phật trời kinh điển, Kinh thi nho giáo thánh nghĩa.

 

 

 


http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/daithuachongiao.htm

 


Cập nhật: 03-03-2008

Trở về thư mục "Các bài pháp luận khác"

Đầu trang