Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

 

..... ... ..  . ..  .  .

1. Đạo Phật thậm thâm, Tăng-Ni đồng tâm điểm tô dân tộc, Tết đến bạn đọc ghi ân muôn thuở;

 

2. Ngày Nay vi diệu, Phật-tử nhất trí dựng xây đất nước, Xuân sang tác giả tạc dạ nghìn thu.

 

 

 

1. Mậu Tý năm cũ đã qua, mọi tầng lớp xuất gia, lấy đạo đức tẩy trừ bất thiện, kính trọng người hiền, hợp lực kết đoàn, mong Phật Giáo trường tồn vĩnh cữu;

 

2. Kỷ Sửu ngày mới lại đến, những thành phần thế tục, dùng tài năng  phô diễn điều hay, tôn vinh cái đẹp, đồng tâm xây dựng, cầu Việt Nam vững tiến thiên thu.

 

 

 

1.    Đạo Phật như người trí, năm cũ đi qua,Trí giả lấy nghĩa nhân đổi thay  điều xấu, mong sáu nẽo thực hành Lục Độ;

 

2.    Việt Nam giống bậc hiền, vận mới lại đến, Hiền nhân dùng đạo đức phát triển việc lành, cầu ba đường thông thấu Tam Không.

 

Chùa Phật Tổ,

10-01-2009

 

 

 

 

 

 

 http://www.buddhismtoday.com/viet/caudoi/caudoinam2009_moi.htm

 


Vào mạng: 10-01-2009

Trở về mục "Câu Đối"

Đầu trang