Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

 

..... ... ..  . ..  .  .

Câu Đối năm 2009-Kỷ Sửu

 Thích Thiện Hữu


 

1.

(Thành tâm kính tặng Tăng-Ni, Phật tử Chùa Giác Ngộ, Việt Nam)

 

Tăng ni đón xuân sang, trà Đạo bên nhau ôi giải thoát;

Phật tử mừng Tết đến, cúc Thiền xúm xuýt thật an vui.

 

2.

Lễ Phật đêm xuân, diệt tuyệt Tham Sân Si, tiến tu chánh đạo;

Nguyện hương ngày Tết, hành trì Giới Định Tuệ, tỏa ngát nhân gian.

 

 

3.

(Câu đối Tết Kỷ Sửu Chùa Phật Đà, Úc Châu)

 

Đêm ba mươi, đốt pháo mừng Xuân, luôn giữ nguồn tâm Như thị;

Sáng mùng một, tụng kinh vui Tết, vẫn gìn tạng trí Bản lai.

 

 

4.

(Câu đối Tết Kỷ Sửu Chùa Phật Tổ, Úc Châu)

 

Hái lộc đêm Xuân, được lộc Văn-Tư-Tu là hên hết;

Lì xì ngày Tết, cho tiền Giới-Định-Tuệ mới tuyệt vời.

 

5.

Én liệng báo Xuân sang, Châu Úc mênh mang tình bát ngát;

Hoa cười mừng Tết đến, Việt Nam lưu luyến nghĩa thâm sâu.

 

 

 http://www.buddhismtoday.com/viet/caudoi/caudoinam2009.htm

 


Vào mạng: 01-01-2009

Trở về mục "Câu Đối"

Đầu trang