Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

 

..... ... ..  . ..  .  .

CÂU ĐỐI

 Thích Nhật Từ


 

Pháp tuyên non Thứu, người người tỏ ngộ

Hoa nở vườn tâm, xứ xứ thơm hương

 

Pháp Phật cao siêu, ba thừa về quả giác

Hoa thiền thanh thoát, sáu nẽo rạng phẩm người

 

Pháp nhất thừa truyền trao tuệ giác

Hoa cửu phẩm thơm ngát nhân gian

 

Thiện ích quần sinh, trợ người hành Phật Pháp

Lợi lạc bá tánh, giúp đời nở tâm Hoa

 

 

 http://www.buddhismtoday.com/viet/caudoi/caudoiPhapHoa.htm

 


Vào mạng: 03-12-2008

Trở về mục "Câu Đối"

Đầu trang