Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

BUDDHISM TODAY ASSOCIATION INCORPORATED

Phương danh quý Mạnh Thường Quân ủng hộ lũ lụt miền Trung Việt Nam 2007

 

Tên Số Tiền Ủng Hộ
   
AUSTRALIA AUD
Nhóm bạn hữu T. T $1470
Hải Hạnh - Giác Định $ 200
Chân Phúc Hiền - Phan Văn Thanh $ 100
Thiện Hòa $ 130
Lâm Thị Tuyết Mai $ 200
Minh Hiếu, Ngọc Giàu và Tấn Sang $ 200
Thanh Nghi, Thanh Phong, Kiều và Dũng $   50
Lý Thị Hai $ 100
Mỹ Kim $ 100
Ngọc Minh $   50
Nguyễn Văn Dọng $ 200
Lê Kim Duyên $ 100
GĐ Khanh - Tuyến $ 100
Dư Đức Quyên $   50
Chúc Phùng $ 200
Phan Thị Ngọc Hương, Vincent Đặng, Vivian Đặng $ 500
Hương - Phong $   50
Diệu Minh - Minh An $ 200
Chân Phúc Đức $   50
Diệu Tịnh Đinh Phi Khanh $   50
   
CANADA CDN
La Su $  50
Trần Gia Lộc $  50
Tuấn Lai $  20
Tracy Hoàng $  50
Nguyễn Quí, PD: Đức Thiền $  20
Nguyễn Thị Vy, PD: Tịnh Ngọc $  20
Gia Đình Diệu Mỹ (Attila, Anh & Anthony Gergely) $100
Gia Đình Diệu Lạc (Thái, Michelle, Minh Luân & Ngọc Liên) $  50
   
   
AMERICA USD
Xuân và gia đình (Washington DC) $1000
Meggie va patrick (vo chong con) $  300
Duc va Lan $  100
Thanh va Gam $    50
Diep $    50
Trang Dat $    50
Co Nhut $    20
Chi nhut $    50
Phuoc $  100
Minh - Hoa $    50
Nguyễn Thành Tường $  200
Van Le và một số bạn hữu $  770

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/danhsach_ungholulut2007.htm

 


Vào mạng: 28-12-2007

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang