Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

BUDDHISM TODAY ASSOCIATION INCORPORATED

Phương danh quý Mạnh Thường Quân ủng hộ gạo cho người nghèo vùng quê năm 2009

 

Tên Số Tiền Ủng Hộ (tháng 1 -> 6/2009) Số Tiền Ủng Hộ (tháng 7 -> 12/2009)
     
AUSTRALIA AUD  
     
     
Hải Hạnh - Giác Định $ 300 $ 300
Một vị cúng dường qua account của Hội $   50  
Huỳnh Văn Long $ 100 $ 100
Minh An - Diệu Minh - Thiện Trúc $ 100  
Bùi Thị Em, PD Diệu Hậu (sinh ngày 2-4-1924) $ 250  
Võ Thị Cúc,PD: Phước Viên (sinh ngày 30-10-1923) $ 250  
Chúc Phùng $ 100  
GĐ Như Hiệp $ 300 $ 300
Lý Thị Hai $ 100  
Diệu Huệ Ngọc Hương $ 100  
Chân Hiền $   50  
Minh Nhơn $ 100  
Trâm Trương $   50  
Thiện Tước $   20  
Từ Thị Diễm Trân $   50  
Khuất Thị Minh Yến $   50  
Thiện Thanh $   50  
Nguyễn Thị Bạch Huệ $   50  
Hương - Phong $   50  
Huỳnh Văn Ân $ 100  
Trần Đăng Quang $ 130  
Trương Văn Hét $   72  
Đặng Thị Thanh Thúy $   72  
Quảng Hỷ (ủng hộ qua account của Hội - Cám ơn QH) $   90 (tháng 3,4,5)  
Huỳnh Văn Bền   $ 100
Trần Đăng Quang   $   50
Trần Ánh Nguyệt   $   50
     
CANADA CAD  
     
     
Diệu Phước $   50  
     
     
     
     
     
     

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/danhsach_unghogao_2009.htm

 


Vào mạng: 09-09-2009

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang