Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

BUDDHISM TODAY ASSOCIATION INCORPORATED

Phương danh quý Mạnh Thường Quân ủng hộ gạo cho người nghèo vùng quê

 

Tên Số Tiền Ủng Hộ (tháng 1 -> 6/2008) Số Tiền Ủng Hộ (tháng 7 -> 12/2008)
     
AUSTRALIA AUD AUD
     
     
Hải Hạnh - Giác Định $ 312 $ 300
Lâm Thị Tuyết Mai $ 300 $ 300
Diệu Minh - Minh An - Thiện Trúc $ 300 $ 300
Hồng $ 300  
Chân Phúc Đức $ 100  
Phan Thị Ngọc Hương, Vivian & Vincent Đặng $ 300 $ 300
Đặng Thị Thanh Thúy $   72  
Chơn Phước Hân $   72  
Trương Văn Hét & Tiếc $   72 $   72
Văn Ellen $   72 $   72
Nguyễn Ngọc Nữ $ 100  
Bác Huỳnh Văn Long $ 100 $ 100
Chơn Phước Thường $   72 $   72
Diệu Tịnh Đinh Phi Khanh $   40 $   40
Diệu Liên $   40  
Lê Kim Duyên $ 120  
GĐ Hương - Phong $ 120  
Huỳnh Hữu Nghĩa $ 100  
Nguyễn Tấn Tài   $ 100
Bác Huỳnh Văn Bền   $ 100
Chú Thiện Tâm   $ 100
Bùi Thị Em, PD Diệu Hậu (sinh ngày 2-4-1924)   $ 500
Võ Thị Cúc,PD: Phước Viên (sinh ngày 30-10-1923)   $ 500
Lê Bội Ngọc   $1000
Đặng Thị Thanh Thúy   $   72
Nguyễn Thị Nhu Ái   $   60
Ngô Thị Kim Sang   $ 200
Quốc   $   50
Quảng Hỷ   $   20
Cô Lan   $   10
Huỳnh Quang Nhựt   $   80
Huỳnh Ngọc Phượng   $   20

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/danhsach_unghogao.htm

 


Vào mạng: 10-12-2008

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang