Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

BUDDHISM TODAY ASSOCIATION INCORPORATED

Phương danh quý Phật tử cúng dường chùa Long Quang ở Châu Đốc

 

Tên Tịnh Tài
   
ÚC CHÂU AUD
   
Hải Hạnh - Giác Định $ 500
Chị Hai KTD $ 200
Diệu Minh - Minh An - Thiện Trúc $ 100
Ngọc Nữ $ 100
Quảng Như $ 200
Chân Huệ $   50
Chân Phúc Hằng $   50
Lê Kim Duyên $   50
Chân Phúc Đức $   50
Phong, Nghi, Kiều, Dũng $ 100
Bác Huỳnh Văn Long $ 200
Bác Huỳnh Văn Bền $ 100
Lý Thị Hai $ 100
Thiện Hòa Tấn Hiệp $ 300
Chân Phúc Hiền $   50
Khanh và Tuyến $   50
Hương và Phong $ 100
Diệu Huệ Ngọc Hương, Vivian & Vincent $ 200
Yến $   50
Thiện Châu $   20
Nguyên Hương $   50
Nguyệt $   50
Thiện Thanh $   60
Bảo Chánh $   20
Trần Thị Hỏi (xin cầu siêu Sinh ngày 17.5.1932, Mất ngày 24.10.2008) $   50
Hoa và Cường $   50
1 vị cúng dường qua account $   30
1 vị cúng dường qua account $   20
Tâm Nghiêm $ 100
Hà Ngọc Huy $ 100
Minh Nhơn $ 300
   
Xin chân thành cám ơn 2 vị ủng hộ thẳng qua account mà Hội không biết tên.  
   
HOA KỲ USD
   
Nguyễn Cúc (Hồi hướng cho mẹ và xin cầu an cho mẹ Trần Thị Kim Chi, PD: Trừng Lan, sinh:15/11/1958)  $ 500
   

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/danhsach_cungduongchuaLongQuang_o_ChauDoc.htm

 


Vào mạng: 26-02-2009

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang