Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
DANH SÁCH TỪ THIỆN ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
LẦN 3 (ĐI VÀO NGÀY 28-10-2009)
 
1 Nguyễn Xuân 500 USD
2 Tieu Kathy  100 Canada
3 Huyền Stefan 300 USD
4 Hanh Hoanh Tran 100 USD
5 Hoa Tâm  1 triệu
6 Hải Hạnh - Giác Định 200 AUD
7 Trần Đăng Quang 50 AUD
8 Trần Ánh Nguyệt 50 AUD
9 Thức Tăng 1000 USD
 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/danhsach_baolutmientrung9_dot3.htm

 


Vào mạng: 27-10-2009

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang