Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Danh sách ủng hộ nạn nhân cơn bảo số 6_Xangsane đợt 2
Đợt 2 từ ngày 30/10>30/11/06

   
   
Chánh Thường Hoàng & Diệu Quý  $100.00          USD

Chánh Thường Huy & Chúc Tuyền 

 $200.00          USD

Diệu Ân Hồng Đặng 

 $500.00          USD

Diệu Tín Mỹ Quách 

 $100.00          USD

Gia đình Chơn Pháp 

 $200.00          USD

Hà Ngọc Sương   

 $50.00            USD
Ngọc Chi Bắc Nguyễn   $200.00          USD
Trần Kim Chi        PD: Quảng Tường  $200.00          USD
 

Thương Về Miền Trung  (chuyến đi cứu trợ đợt 2)     Hoa Lục Bình

 

 

 

 


Vào mạng: 25-10-2006

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang