Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

THÔNG BÁO

V/v mặc lễ phục đại học trong ngày tốt nghiệp

              

Căn cứ tinh thần buổi họp ngày 02/09/2009 của Hội đồng Điều hành Học Viện về lễ cấp phát văn bằng tốt nghiệp được tổ chức vào ngày thứ ba, 08/09/2009, Văn phòng Học Viện xin thông báo như sau:

               1. Ban giảng huấn mặc lễ phục đại học của trường mình tốt nghiệp

               2. Các Tăng Ni sinh khóa VI hòan tất chương trình học được phép mặc đồng phục đại học (áo mũ theo quy cách  của Học Viện).

               Nay thông báo!

 

 

TM. Hội đồng Điều hành

Trưởng phòng Hành chánh  - Đào tạo

TS. Thích Viên Trí

 

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/hocvien_dongphuc.htm

 


Vào mạng: 2-9-2009

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang