Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thông báo Giới đàn Minh Hải tại Bồ-đề Đạo Tràng Ấn Độ
---o0o---

Congregation der Vereinigten Vietnamesischen Buddhistischen Kirche
Abteilung in der Bundesrepublik Deutschland

Pagode Viên Giác, Karlsruher Str. 6, 30519 Hannover, Germany
Tel.: 49-511-879630, Fax: 49-511-8790963
Email: viengiactu@t-online.de
---o0o---

 

Hannover, den 15.12.2001

Kính gửi: Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni ,Trụ Trì các chùa, tự viện, tại Âu, Úc, Mỹ và Á Châu.

Trích Yếu: V/v Đại Giới Đàn Minh Hải tổ chức tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác

Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ vào ngày 06-08/3/2002

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch quý Ngài,

Kính thưa quý vị,

Nhờ Tam Bảo gia hộ và nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của quý Đạo Hữu, Phật Tử khắp nơi trên thế giới, nên trung tâm tu học Viên Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ do hai thầy đệ tử của chúng con (chúng tôi) là Thích Hạnh Nguyện và Thích Hạnh Tấn đề xướng, nay đã tạm hoàn thành. Một đại lễ lạc thành sẽ được tổ chức vào những ngày giờ như trên và một đại giới đàn Minh Hải gồm có các đàn Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa, Sa Di, Sa Di Ni, Bồ Tát xuất gia và tại gia cũng sẽ được tổ chức vào chiều ngày 06 đến sáng ngày 08 tháng 3 năm 2002 tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác, Ấn Độ.

Vậy chúng con (Chúng tôi) xin có văn thư này gửi đến quý Ngài và quý vị, nếu có các giới tử muốn cho thọ giới thì xin gởi giấy giới thiệu và phiếu lý lịch về chùa Viên Giác tại Đức quốc trước ngày 28 tháng 2 năm 2002 để văn phòng tiện bề lo vấn đề chứng điệp thọ giới.

Việc cung an chức sự vào Đại Giới Đàn cũng như lễ khánh thành, chúng con (chúng tôi) sẽ liên lạc với chư Tôn Đức đã hứa khả đến chứng minh và tham gia đại lễ khánh thành cũng như Đàn Giới.

Ngưỡng nguyện chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ hứa khả và cầu nguyện chư Tôn Đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Khể Thủ 
Tỳ Kheo Thích Như Điển
 
Trưởng ban Kiến Đàn
Giới đàn Minh Hải
tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ - 3/2002

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/gioidanMinhHai.htm

 


Vào mạng: 1-1-2002

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang