Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

HU+O+'NG DA^~N DDO.C BA`I VIE^'T BA(`NG UNICODE

Thích Nhật Từ


 

Va`i ne't ve^` bo^. ma^~u tu+. quo^'c te^' (Unicode)

Unicode la` bo^. ma^~u tu+. quo^'c te^' hay co`n go.i la` bo^. ma^~u tu+. tho^'ng nha^'t co' the^? vie^'t ho+n 49,194 ky' tu+. cu?a ha`ng tra(m ngo^n ngu+~ tre^n the^' gio+'i. Bo^. chu+~ unicode na`y giu'p cho ngu+o+`i su+? du.ng net co' the^? ddo.c ddu+o+.c pha^`n lo+'n ca'c ngo^n ngu+~ tre^n the^' gio+'i ma` kho^ng ca^`n dde^'n bo^. pho^ng chu+~ da.ng codepage cu?a nu+o+'c ddo'. Hie^.n nay, ca'c chu+o+ng tri`nh tie^n tie^'n tre^n the^' gio+'i nhu+ XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML v.v… dda~ su+? du.ng bo^. ma^~u tu+. chua^?n unicode. Nhie^`u nu+o+'c tre^n the^' gio+'i cu~ng dda~ ba('t dda^`u su+? du.ng unicode dde^? thay the^' ca'c bo^. ma^~u tu+. codepage tru+o+'c dda^y.

 

DDa(.c ddie^?m cu?a bo^. ma^~u tu+. quo^'c te^'

Vo+'i bo^. ma^~u tu+. quo^'c te^' (V2.76) ddo^.c gia? co' the^? ddo.c tru+.c tie^'p ca'c ba`i vie^'t tie^'ng Vie^.t tre^n ma.ng ma` kho^ng ca^`n pha?i ddie^`u chi?nh pho^ng chu+~ tie^'ng Vie^.t (vi' du. VNI cho ca'c trang nha` vie^'t ba(`ng pho^ng VNI) tha`nh pho^ng default trong ca'c browsers cu?a mi`nh.

 

DDe^? ddo.c ddu+o+.c ca'c ba`i vie^'t ba(`ng unicode

Hie^.n nay toa`n bo^. trang nha` dda~ ddu+o+.c hoa'n chuye^?n sang da.ng pho^ng chu+~ Unicode/  Do ddo', dde^? ddo.c ddu+o+.c kinh sa'ch va` pha'p lua^.n trong trang nha`, ki'nh xin chu+ to^n ddu+'c va` quy' Pha^.t tu+? ca^`n pha?i co' mo^.t trong ca'c ye^u ca^`u sau dda^y:

1)- Bo^. pho^ng chu+~ Unicode Standard . Ne^'u chu+a co' pho^ng chu+~ na`y, quy' vi. ha~y ba^'m va`o dda^y dde^? download: (Times, Arial, Verdana).

Ba^'m hai la^`n va`o pho^ng chu+~ unicode vu+`a download (vi' du. times32.exe) la^.p tu+'c no' se~ ddu+o+.c ca`i dda(.t tu+. ddo^.ng va`o ma'y. Sau ddo' ba^'m OK dde^? kho+?i ddo^.ng ma'y la.i.

2)- Internet Explorer (IE) 5 tro+? le^n hoa(.c Netscape 4,7 tro+? le^n

3)- Windows SE, Windows Me, Windows 2000 hay Windows NT (new version)

Lu+u y', ca'c browsers o+? mu.c 2 va` ca'c he^. ddie^`u ha`nh o+? mu.c 3 dda~ co' sa(~n pho^ng chu+~ Unicode tie^u chua^?n/  No'i ca'ch kha'c, ne^'u ddo^.c gia? ddang su+? du.ng Win95, Win98, WinNT (version cu~)  vo+'i ca'c browsers co' version nho? ho+n hoa(.c ca'c browsers kha'c vo+'i 2 browsers vu+`a ne^u, xin quy' vi. hoan hy? na.p pho^ng unicode va`o ma'y.

 

Dde^? in ca'c ba`i vie^'t unicode tre^n ma.ng va` trong WORD

Ma(.c du` unicode hie^.n nay la` bo^. pho^ng chu+~ tie^n tie^'n nha^'t, no' va^~n co`n va`i ha.n che^' trong vie^.c in a^'n tru+.c tie^'p tu+` ca'c trang nha`. Ly' do co' the^? la` drivers cu?a mo^.t so^' ma'y in kho^ng tu+o+ng thi'ch vo+'i bo^. ma^~u tu+. unicode, cu~ng nhu+ ca'c nha` sa?n sua^'t unicode chu+a ta.o su+. tu+o+ng thi'ch trong khi in pho^ng chu+~ tie^'ng Vie^.t cho nhie^`u loa.i ma'y in kha'c nhau.

Ca^`n no'i the^ m ra(`ng chi? va`i ma'y in co' the^? in tru+.c tie^'p unicode ba(`ng browser Internet Explorer va` Netscape, mo^.t so^' kha'c pha?i hoa'n chuye^?n va(n ba?n sang WORD, va` cu~ng co' ma'y in kho^ng in ddu+o+.c unicode ngay ca? du+o+'i da.ng WORD:

Ca'c ma'y in kho^ng in ddu+o+.c unicode tre^n ma.ng va` trong WORD

- HP Inkjet 2500C

Ca'c ma'y in co' the^? in ca'c va(n ba?n Unicode tre^n ma.ng

- Laser Printer Panasonic KX-4410 (in to^'t vo+'i Netscape 4x va` IE 5.5)

- HP 5L

- HP LaserJet 8000 in ddu+o+.c ca'c va(n ba?n Unicode sau khi ddie^`u chi?nh "Print True Type as Bitmap".

- HP 4MP (hoa(.c cu~ ho+n) chi? in ddu+o+.c va(n ba?n Unicode ne^'u ddu+o+.c ddie^`u chi?nh la` "Print Text as Graphics": File - Print - Properties - Print Text as Graphics (ON)

- EPSON Color Stylus 440 (Inkjet, nay la` model 480) in ddu+o+.c va(n ba?n Unicode qua Browsers hoa(.c trong Word. Chu'ng to^i gio+'i thie^.u du`ng ma'y in na^`y, vi` gia' re? va` dda du.ng.

Ca'c ma'y in chi? in ddu+o+.c unicode trong Word 97 va` Netscape

- Ca'c ma'y in HP Laserjet tre^n dde^`u in ddu+o+.c Unicode trong va(n ba?n WORD 97.

- HP Inkjet 721C: in ddu+o+.c Unicode trong Word-97

- HP 970 Deskjet: in ddu+o+.c Unicode trong Word-97 va` Netscape 4.x

- CANON Bubblejet BJC: in ddu+o+.c Unicode trong Win-98/Word-2000

- RICOH Aficio 270: in ddu+o+.c Unicode trong Word 97

- Tho^ng thu+o+`ng, tri`nh duye^.t Netscape 4.7 in trang Unicode to^'t ho+n la` Explorer.

Ne^'u quy' ddo^.c gia? su+? du.ng ca'c loa.i ma'y in kha'c va` dda~ co' di.p in thu+? unicode tre^n ma.ng xin vui lo`ng cho DPNN bie^'t ke^'t qua? in dde^? bo^? sung va`o danh sa'ch ma'y in ddu+o+.c unicode. DPNN khuye^'n khi'ch va` cha^n tha`nh ca?m o+n quy' vi..

Ha.n che^' chi'nh ye^'u cu?a Unicode la` chu+a tu+o+ng thi'ch vo+'i ta^'t ca? ca'c ma'y in do ddo' chu+a the^? in tru+.c tie^'p tre^n ma.ng ba(`ng ta^'t ca? ca'c loa.i ma'y in kha'c nhau nhu+ tru+o+`ng ho+.p cu?a ca'c trang web tie^'ng Vie^.t da.ng codepage. Do ddo', ne^'u chu+ to^n ddu+'c va` quy' Pha^.t tu+? kho^ng co' ca'c loa.i ma'y in tre^n dde^? in ca'c ba`i Unicode, ki'nh xin quy' vi. vui lo`ng chuye^?n ra va(n ba?n WORD ba(`ng ca'ch la`m ca'c thao ta'c sau dda^y:

-- Cho.n, to^ kho^'i va` copy va(n ba?n ca^`n in.

-- Da'n va`o va(n ba?n MS Word

-- Cho.n toa`n bo^. va(n ba?n vu+`a da'n tre^n Word (Ctrol + A) na`y ro^`i cho.n mo^.t trong ca'c pho^ng chu+~ tie^'ng Anh sau dda^y: Times New Roman hay Arial hay Tahoma hay Verdana.

-- Sau ddo' ba^'m le^.nh in dde^? in va(n ba?n.

Ki'nh
Ban Bie^n Ta^.p
DDa.o Pha^.t Nga`y Nay

 


Vào mạng: 1-4-2001

Hướng dẫn sử dụng chương trình hữu dụng

Đầu trang