Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

BAN ẤN TỐNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY SAU  HAI NĂM HOẠT ĐỘNG

                        Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni

                       Kính thưa quý Phật tử và quý thiện hữu tri thức

        Bờ mé giữa sinh tử và niết bàn chỉ trong gang tấc nhưng kẻ phàm phu thì vẫn mê mờ nên mãi luân hồi trong sáu nẻo. Đức Phật vì thương xót chúng sanh nên suốt đời dày công giáo hoá, tiếp độ dắt dìu biết bao kẻ hữu duyên. Lời thánh của Ngài, may mắn thay, vẫn còn lưu truyền qua ba tạng Kinh, Luật, Luận. Đó chính là thuyền bè giúp con người vượt biển sinh tử, lên bở giác ngộ giải thoát.

        Góp phần truyền bá giáo pháp cua Ngài đến với mọi người là một trong những phương thức tốt nhất để mang lại hạnh phúc va lợi lạc cho chúng ta ở hiện tại và tương lai. Vì lẽ đó, “Ban Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay” của chùa Giác Ngộ ra đời, một mặt đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và tu học Phật pháp, mặt khác góp phần hoằng dương giáo pháp qua các phương tiện ấn tống bằng nhiều dạng: hoặc in thành sách (chúng tôi tạm gọi là thư viện sách đọc) hoặc thu vào dĩa (chúng tôi tạm gọi là sách nói)

        Ban Ấn Tống ĐPNN được thành lập từ tháng 2/2003. sau hai năm hoạt động, Ban đã ấn tống được các đầu Kinh:

1.      “Nghi thức Sám Hối sáu căn” in lần đầu 1000 quyển, tái bản lần 1 : 3000 quyển, tái bản lần 2 : 6000 quyển, đang tái bản lần 3 : 20.000 quyển.

2.      “ Kinh Tụng Hàng Ngày” in ngày 10/5/2004 : 2500 quyển.

3.      Kinh A-di-đà (nghĩa)

4.      Kinmh Phổ môn (nghĩa)

5.      Kinh Dược sư (nghĩa)

       (đang in mỗi đầu Kinh 20.000 quyển)

Song song với việc ấn tống Kinh (sách đọc), Ban ấn tống Kinh dĩa CDMp3 (sách nói), gồm có:

1.      Đọc nguyên văn các bản Kinh Pali: Tiểu bộ, Trung bộ, Trường bộ, Tăng chi, Tương ưng, Luật học cơ bản, Phật học hàm thụ, truyện đọc Ánh đạo vàng.

2.      Đọc nguyên văn các bản Kinh Đại Thừa: Diệu Pháp Liên Hoa, Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bảo Tích.

Việc phân phối Kinh sách và Kinh dĩa được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:

-         Từ chùa nhà đến các chùa viện, tịnh xá, đạo tràng gần, xa.

-         Giới thiệu qua lễ ra mắt: Kinh dĩa CD Mp3

-         Người được tặng trước giới thiệu đến người sau.

       Cụ thể, các Kinh sách và Kinh đĩa được phân phối cúng dường như sau:

 A.     Kinh Sám Hối ( Nghi Thức Sám Hối sáu căn) trị giá 4000đ/q được ấn tống đến các chùa, viện, tịnh xá, đạo tràng sau đây:

-         Giới đàn Đại Tòng Lâm 2003 : 1200 quyển

-         Giới đàn Phổ Quang 2004: 1500 quyển

-         Khoá tu Tăng Ni Chùa Hoằng Pháp                                                   : 1500 quyển

-         Các chùa, đạo tràng ở Mỹ Tho (do Ni sư Như Hương chuyển đạt) : 400 quyển

-         Trường hạ Kim Liên Q. 4     2004                                                            : 300 quyển

-         Chùa Bồ Đề Q.4                                                                                        :  200 quyển

-         Chùa Bửu Đà Q.10                                                                                   : 200 quyển

-         Chùa Nam Tông                                                                                        : 200 quyển

-         Chùa Hưng Phước                                                                                    : 200 quyển

-         Chùa Giác Uyển                                                                                        : 100 quyển

-         Chùa Phước Hoà Q.10                                                                              : 100 quyển

-         Các đạo tràng ở Hải Phòng                                                          : 100 quyển

-         Nhóm Diệu Chi                                                                                         : 500 quyển

-         Lễ mãn khoá bồi giảng Sư Cao cấp                                             : 300 quyển

-         Cúng dường lễ trai tăng ban Hoằng pháp                                          : 300 quyển

-         Các chùa ở Australia                                                                   : 1000 quyển

-         Nhóm Kỷ thuật viên đồ hoạ                                                                     : 500 quyển

-         Nhóm Diệu Trang (hãng thuốc lá)                                               : 100 quyển

-         Khoa Mắt (B/V An Bình)                                                                        : 10 quyển

-         Chùa Giác Ngộ                                                                                         : 200 quyển

-         Tặng lẻ tẻ cho cá nhân Phật tử                                                                : 190 quyển

B.     “ Kinh tụng hằng ngày” trị giá 80.000đ/q được ấn tống đến các chùa, viện tịnh xá, đạo tràng sau đây:

-    Chùa giác ngộ                                                                                            : 150 quyển

-    Chùa Phổ Hiền                                                                                          : 100 quyển

-    Thầy Phước Tiến                                                                                      : 41 quyển

       -    Các chùa ở Mỹ Tho (do NS Như Hương chuyển đạt)                         : 156 quyển

       -    Chùa Phước Nguyên, Nhà Bè                                                                   : 50 quyển

       -    Các chùa ở Hà Nội và Nha Trang ( do thượng toạ Tâm Hạnh chuyển đạt) : 300 quyển

       -    Văn phòng 2                                                                                               : 280 quyển

       -    Phát thưởng chùa Vĩnh Nghiêm                                                                : 24 quyển

       -    Nhóm Diệu Thư ( Q.10)                                                                             : 30 quyển

       -    Nhóm Diệu Chị ( Q. Bình Thạnh)                                                              : 27 quyển

       -    Nhóm Nhật Tân ( Vũng Tàu)                                                         : 30 quyển

       -    Nhóm chú Khoa (Minh Tâm)                                                                 : 22 quyển

       -   Thầy Lệ Thọ                                                                                             : 20 quyển

       -   Thầy Thường Đạo ( Sa Đéc )                                                                  : 20 quyển

       -   Chùa Huệ Quang (Q.10)                                                                          : 20 quyển

       -   Thầy Phước Huệ                                                                                       : 10 quyển

       -   Các đạo tràng ở Hải Phòng                                                                     : 150 quyển

          -   Nhóm Minh Pháp (Điện Bắc)                                                               : 10 quyển

          -  Cúng dường lễ khai giảng                                                                      : 12 quyển

          -  Cúng dường lễ ra mắt Viện Nghiên cứu                                              : 30 quyển

          -  Cúng dường lễ ra mắt Thư viện Sách nói                                            : 100 quyển

          -  Nhóm Diệu Thành (Q.1)                                                                         : 52 quyển

          -  Chùa Khánh Vân (Q.11)                                                                         : 11 quyển

          - Chùa Bà Đá ( Trường Trung Cấp Phật Học Hà Nội )                         : 10 quyển

          - Các chùa ở Mỹ                                                                                           : 350 quyển

          - Các chùa ở úc                                                                                             : 200 quyển

          -  Khoa mắt B/V An Bình                                                                            : 3 quyển

          -  Nhóm Quách thị Huê                                                                               : 30 quyển

          -  Nhóm Huệ Hảo                                                                                         : 5 quyển

          -  Trụ trì các chùa tai. TP. HCM                                                               : 20 quyển

          -  Tăng Ni các học viện                                                                                : 100 quyển

          - Tặng lẻ tẻ cho cá nhân Phật tử                                                               :87 quyển

        C. Các thành phẩm thuộc dạng CD Mp3

          - Tặng học viên lớp Kinh Trung Bộ chùa xá Lợi : 300 bộ( trị giá 10.000đ/bộ)

          - Dĩa truyện đọc PG (Ánh Đạo Vàng)                   : 100 dĩa (trị giá 5000đ/dĩa)

          -Bộ dĩa CD đọc các Kinh Tiểu  bộ, Trung bộ, Trường bộ, Tăng chi, Tương ưng (mỗi bộ 35 dĩa) tặng lễ ra mắt “Thư viện sách nói”               : 50 bộ (trị giá 210.000đ/bộ)

          - Bộ dĩa Mp3 đọc các Kinh Tiểu  bộ, Trung bộ, Trường bộ, Tăng chi, Tương ưng (mỗi bộ 15 dĩa) tặng quý vị trụ trì và Tăng Ni có nhu cầu      : 50 bộ( Trị giá 50. 000đ/bộ)

          Với cố gắng trên, Ban ấn tống ĐPNN đã bước đầu thoả mãn được nguyện vọng của đa số Tăng Ni Phật tử muốn được đọc tụng Kinh điển Phật giáo bằng tiếng Việt để hiểu rõ lời Phật dạy mà hành trì. Tuy nhiên, thành quả đó chỉ là một phần nhỏ trong dự định hoạt động của Bang Ấn tống ĐPNN. Việc quyển “ Kinh tụng hàng ngày” được ấn tống trong vòng một năm là hết, cùng việc in và tái bản hai lần với 10.000 quyển “ Nghi thức Sám Hối sáu căn” chỉ trong vong hai năm là hết chứng tỏ các Kinh này đáp ứng được nhu cầu trì tụng Kinh của đông đảo Tăng Ni Phật tử.

          Vào thới điểm này, ngoài việc in các đấu Kinh mới ( A-di-đà, Phổ Môn, Dược Sư) và thu dĩa các bài thuyết giảng của thầy Thích Nhật Từ để ấn tống, Ban còn tái bản 20.000 quyển “ Nghi thức Sám hối sáu căn” theo yêu cầu của quý Tăng Ni Phật tử trong và ngoài nước chưa nhận được.

          Trong hai năm qua, Ban Ấn tống ĐPNN thực hiện được chủ trương của mình là nhờ sự nhiệt tình ủng hộ của chư Tôn đức Tăng, Ni trong, ngoài nước cùng 15000 hội viên. Nay chúng tôi mong sao sự ủng hộ càng tích cực hơn, càng rộng rãi hơn để hoạt động của Ban ngày càng mạnh mẽ và hữu hiệu.

         Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cho ai một món ăn hay món tiền, người nhận có khi chẳng mấy hoan hỷ nếu họ không cần hay họ riêng có mặc cảm nhưng nếu chúng ta tặng nhau một quyển Kinh sách, một dĩa Kinh đọc hay Kinh giảng, chính đó mới là món quà, món ăn tinh thần mà ai cũng Khát Khao và hoan hỷ đón nhận.

          Ngưỡng mong Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử, quý Thiện hữu tri thức hãy dành cho chúng tôi sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt, hơn nữa để giúp Ban Ấn tống chúng tôi có thêm khả năng tạo tác nhiều món quà, món ăn tinh thần kia để đưa nhanh, đưa nhiều Kinh sách đến với những người hữu duyên cùng Phật pháp hầu đem giáo lý Đức Phật dạy mà thăng hoa cuộc sống của mình và mọi người.

Nam-mô hoan hỷ tạng Bồ-Tát Ma-ha-tát.

Ban Ấn Tống

http://www.buddhismtoday.com/antong/thungo_sauhainam.htm

 


Vào mạng: 24-9-2004

Trở về mục Ấn Tống

Đầu trang